PINI

Обща информация

Секция ПИНИ

Секция "Помощни исторически науки и информатика" е правоприемник на създадения през 1973 г. сектор “Помощни исторически дисциплини” към Единния център по история, интегрирал след структурните промени на БАН проблемните групи “Историческа библиография и научна информация” и “Извори за българската история”. Научната цел на Сектора е определена в решението на Президиума на БАН (протокол № 3, т. 8 от 6 юли 1973 г.), а именно: да започнат организирани, системни изследвания в тези области на познанието с разработване на методологичните проблеми, възникващи при работа с видовете извори, които са обект на отделени дисциплини - изворознание, палеография, дипломатика, генеалогия, хронология, метрология, епиграфика, археография, информатика и др.

В сектора бе поставено началото на единствената по рода си у нас поредица “Помощни исторически дисциплини” (том I бе издаден през 1979 г., том V – през 1991 г.) - едно от малкото български периодични издания, индексирани от “Ameircan Historical Abstracts”. След близо две десетилетия поредицата бе възобновена през 2010 г. с том VІ и продължи да излиза с различна интензивност, като поредният том ІХ бе обнародван в края на 2015 г. От 1995 г. бе възстановено също издаването на “Публикации по българска история”, обнародвана бе периодично “BiblioBulgarica”, както и библиографски бюлетини с интернет информация по палеография, генеалогия, сфрагистика. През последното десетилетие секцията е средоточие и на издаването на списание "Genealogia/Родознание", орган на Българската генеалогична федерация. Секцията ПИНИ следва традицията в провеждането на научни форуми – регионални, национални и с международно участие, посветени на теоретичните и приложните проблеми на отделните исторически науки. Нейният кадрови състав се попълва постепенно с успешно защитилите дисертации по изворознание, османотурска и гръцка палеография, по историческа метрология, историческа демография и пр. в България (4) и в Германия (2). Ръководители на секцията - ст.н.с. I ст. д.и.н. Кънчо Георгиев (1973-1992 г.), проф. д.и.н. Валери Стоянов (1992-2020 г.) и проф. д.и.н. Манчо Веков (от 1 септември 2020 г.).

Контакти

Институт за исторически изследвания при БАН, Секция "Помощни исторически науки и информатика"

Република България, 1113 - София, бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17, ет. ІІІ,

E-Mail: auxiliary(at)ihist(dot)bas(dot)bg

Phone: + (359 2) 870 8513, Fax: + (359 2) 870 2191

Map

L i n k s

Institute for Historical Studies

Bulgarian Academy of Sciences