CV

Curriculum Vitae

Антоанета Запрянова

Antoaneta Zaprjanova

Доцент, д-р

10 септември 1942, Стара Загора
E-mail: antos21antos(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Методология на историята,
 2. Генеалогия,
 3. Хронология,
 4. Интердисциплинарни взаимоотношения на помощните исторически науки.

Академична кариера

Образование

1969 - Магистър по история, профил архивистика в Софийския университет ”Св. Климент Охридски”; втора специалност философия.
1987 - К.и.н. (PhD) след защита на дисертация върху "Документът в историческото познание" при аспирантура на самостоятелна подготовка.

Назначения

1969-1970 - Архивист, Главно управление на архивите при МС.
1970-1974 - Специалист, Център по наукознание, БАН.
1974-1975 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.
1975-1988 - Научен сътрудник в Единния център по история, БАН.
1989-1998 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.
1998-2010 - Старши научен сътрудник (доцент) в Института по история, БАН.

Научна степен и академична длъжност

1987 - Доктор по история (PhD).
1998 - Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН, след представяне на хабилитационния труд "Генеалогия или как да изследваме своя род" (С., 1994, 154 с.).

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

Българско генеалогично дружество - председател

Участие в редколегии и издателски съвети

- Родознание / Généalogie (гл. редактор);
- Помощни исторически дисциплини (1977-);
- Исторически преглед (1995-).

Научни проекти

 • 50 години Институт по история при БАН (1997-1999).
 • Информационни технологии в историята и нейните науки (1999-2002).
 • Генеалогията н съвременния свят (2002-2004).
 • Анкетно проучване “Историци за историята” (2004-2005).
 • Контактни зони между България и Унгария по р. Дунав ХVIII-ХIХ в. (2004-2006).
 • Генеалогия и краезнание – проблеми на методологическата интеграция (2005-2007).

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

Френски, английски, руски.

1984 – златна “Значка на БАН”;
2005 – почетни грамоти от Българско генеалогично дружество и НЧ “Славянска беседа”;
2006 – “Георгиевская диплома” от International Academic Rating of Popularity “Golden Fortune”.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Изд. “Нов ден”, 1994, 154 с.
 • Генеалогия или как да изследваме своя род. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2003, 221 с. (второ допълнено издание).
 • Времето и календарният проблем. София: Акад. Издателство “Марин Дринов”, 2005, 255 с. (в съавторство).

Издадени сборници

 • Историците – за истината, за насилията, за себе си. София: Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 1994, 264 с. (съсъставител)
 • Василий Каразин. Живот и дейност (По случай 200 години от основаването на Харковския национален университет “В. Н. Каразин”). София: Академично издателство “М. Дринов”, 2005, 378 с. (съсъставител).

Студии и статии

 • Комуникации в науката.- В: Наукознание и управление в научната дейност. С., 1971, с. 192-235 (съавт.).
 • Системи-транслатори.- В: Основни проблеми на наукознанието. С., 1973, с. 217-233.
 • Някои методологични проблеми на историята. – Исторически преглед, 1977, № 1, 82-91.
 • Списание “Вопросы истории” и методологическите въпроси на историческата наука.- В: Методологически и историографски проблеми на историческата наука, 1, С., 1978, с. 224-236.
 • За типология на изворите за историографско изследване. – Помощни исторически дисциплини, 1, 1979, 87-106.
 • Помощните исторически дисциплини и висшето образование по история.- Помощни исторически дисциплини, 1, 1979, 334-354 (съавт.).
 • Количествен анализ на излезлите годишнини на списание “Исторически преглед” /1945-1978/.- Исторически преглед., 1980, 218-230 (съавт.).
 • Научната периодика като исторически извор. – Помощни исторически дисциплини, 3, 1981, 281-291.
 • Проблеми на военноисторическото изворознание. - Военноисторически сборник, № 5, 1982, 180-195.
 • Историята в системата на съвременната наука. – В: Методологически и историографски проблеми на историческата наука. 3. С., 1983, с. 77-96.
 • Някои проблеми на организацията на изследователския труд в историческата наука. - Военноисторически сборник, № 2, 1984, 167-178.
 • Historical Sources and Methodological Principles of Source Analysis. - Bulgarian Historical Review, № 4, 1984, 89-97.
 • За гносеологическия статус на историческия документ. – Помощни исторически дисциплини, 4, 1986, 42-54.
 • За някои ценностни аспекти на епистоларните извори. – В: Личните документи като исторически извор. С., 1987, с. 86-97.
 • Гносеологични въпроси в изворознанието. – Архивен преглед, № 2, 1988, 3-14.
 • Великата френска революция в дати. – Военноисторически сборник, 1989, № 1, 23-43.
 • Републиканският календар и Френската революция. – Исторически преглед, № 1, 1990, 45-54.
 • Развитие на генеалогията в Германия. - Родознание, 1991, 1991, 8-12.
 • За единството на генеалогичната методика. - Архивен преглед, № 4, 1992, 13-25.
 • Междудисциплинарни „диалози” на генеалогията. – Родознание, 1993, № 3, 13-20.
 • Религия и нравственост. Народното творчество като исторически извор.-В: Религия и свобода, С., 1994, с. 140-152.
 • Архивът – генеалого-демографски център. – Архивен преглед, № 3-4, 1995, 20-28.
 • Генеалогия и ономастика. - Родознание, 1996, № 3-4, 20-28.
 • Генеалогия и социална практика. - В: Васил Левски и неговите сподвижници. Карлово, 1997, с. 7-15.
 • Роднинските названия в българския бит. - Родознание, 1997, 5-11.
 • Институтът по история в юбилейната 1997: Структура и научен състав.- Исторически преглед, 1998, № 1-2, 11-21 (в съавт.).
 • Историческа хронология и генеалогия. - Исторически преглед, 1999, № 1-2, 217-244.
 • Наукометрична ретроспекция на Института по история. - В: Петдесет години Институт по история при БАН. С., 1999, с. 19-48 (в съавт.).
 • Секция “Помощни исторически науки и информатика”. - Пак там, 97-114.
 • За постгутенберговото поколение. - Архивен преглед, 2000, № 3-4, 21-31.
 • Bulgarische Familien zur Zeit der Wiedergeburt (In memoriam P. D. Mazdrakov). – Bulgarian Historical Review, 2000, № 1-2, 98-103.
 • 50 години Институт по история в количествени параметри. – Списание на БАН, 2000, № 6, 24-29 (в съавторство).
 • Геалогия за нас, за обществото. – Исторически преглед, 2001, № 1-2, 207-236.
 • Понятия за степени на родство в националния бит.- Родознание, 2002, № 1-2, 7-15.
 • Степени за родство в българското законодателство. - Родознание, 2002, № 3-4, 7-17.
 • Социологическа фотография на българската политическа класа в последното десетилетие на ХХ век. - В: Collegium Germania, №4, 2003, с. 240-252.
 • Първата българска династична родопис /Генеалогичното съзнание у старите българи/. - Родознание, 2003, № 3, 5-11.
 • Един наукометричен поглед към “Архивен преглед”. - Архивен преглед, 2003, № 1, 23-31.
 • Ускореното развитие на българската генеалогия. - Родознание, 2004, № 4, 5-9.
 • Български реформатор-управленец в Русия. - В: Василий Каразин – живот и дейност. По случай 200 години от създаването на Харковския университет “В. Каразин”. С., 2005, с. 52-65.
 • Историографията между приемственост и промяна. А. За текущата история на историческата наука в България. Б. Анкетно проучване “Историци за историята” . – Исторически преглед, 2005, 3-97 (в съавторство).
 • 60 години списание “Исторически преглед”. - Исторически преглед, 2005, № 3-4, 3-13.
 • Генеалогия – краезнание – социална антропология. - Родознание, 2005, № 2, 33-41.
 • Исторически преглед. - Восточноевропейские исследования, II, Москва, 2005, с. 184.

Научни информации, отзиви, рецензии

 • Родове на основатели на Плевенския революционен комитет. Плевен. 1995, 139 с. - Исторически преглед, 1995, № 3, 138-139.
 • Библиотека “Рродови четения”. Материали, посветени на Хр. Ботев и четата му. - Исторически преглед, 1996, № 4, 181-183.
 • П. Чолов. Родът на Г. С. Раковски. Библиотека “Родови четения”, № 1, С., 146 с. - Исторически преглед, 1996, № 2, 160-162.
 • М. Куманов, Т. Николова. Политически партии, организации и движения и техните лидери 1879-1999. Кратък справочник. С., 1999, 272 с. - Bulgarian Historical Review, 2001, № 3-4, 211-213.
 • В. Мутафчиева. Семейна сага. Разгадавайки баща си. – Исторически преглед, 2001, № 3-4, 231-236.
 • В. Левски. Документи. Автографи, диктувани текстове, документи, съставени с участието на Левски. – Исторически преглед, 2001, № 1-2, 246-248 (съавт.).
 • Миналото на два охридски рода – послание към бъдещето. - Родознание, 2003, № 1-2, 66-67.
 • “Досег” с поколенията. – Родознание, 2004, № 4, 41-43.

Доклади от научни форуми

  Други

  Издания на извори

  • Българо-балкански културни взаимоотношения 1878-1944. С., 1986, 284 с. (съсъставител).

  Преводи

   Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

   • Уроци по родолюбие. - Читалище, 1999, № 10-12, с. 9.
   • Предизвикателствата на света без граници. - Читалище, 2004, № 5-6, 24-25.