CV

Curriculum Vitae

Чавдар Ветов

Chavdar Vetov

Гл. асистент, д-р

29 юли 1977, София
E-mail: vetov1(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Фотографиите като документи за българската история;
 2. Политически и обществени движения в нова България;
 3. Национализъм;
 4. Историографски проблеми.

Академична кариера

Образование

2003 - Магистър по история, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
2012–2015 - Редовен докторант към Института за исторически изследвания при БАН.
2015 - Доктор по история (PhD) след защита на дисертация „Фотодокументите (XIX – средата на XX в.) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институции“ под научното ръководство на доц. д.и.н. Манчо Веков и съдействието на доц. д-р Ружа Симеонова.

Назначения

2005-2006 - Специалист в Министерство на културата, Дирекция “Опазване паметници на културата”.
2007-2008 - Специалист в Географски информационни системи (ГИС) – София ЕООД.
2008-2011 - Сътрудник в Новинарски сайт MAYOMO (Map Your Moments) и в Новинарски сайт News.bg.
2012-2015 - Докторантура държавна поръчка към Института за исторически изследвания (ИИстИ) - БАН.
2015 - Учител по история в 105 СУ „Атанас Далчев“ (продължава).
2015 - Асистент към Институт за исторически изследвания (ИИстИ) - БАН (продължава).

Научна степен и академична длъжност

2015 - Доктор (PhD).
2015 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН.

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

 • България – извори и документи (2012-2015).
 • Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти” (2015-2018). Тема: Mиграции на фотографи чужденци към българските земи през ХІХ в.

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

владее - английски, френски;
ползва - руски.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

  Издадени сборници

   Студии и статии

   • Фотографските документи като исторически извор. - Родознание/Genealogia, 2012, № 3-4, 21-33
   • The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the daguerreotype invention to the liberation. - In: Regions, borders, societies, identities in Central and Southeast Europe, 17–21 centuries. Collected studies. Sofia–Budapest, 2013. 178–182
   • Фотографски материали за живота и дейността на полк. Петър Дървингов, съхранявани в научния архив на БАН. - В: 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878–1913). Сборник доклади от международна научна конференция, София–Благоевград, 2-4 октомври 2013 г. С. 2014, 695–713 (в съавторство с Ружа Симеонова).
   • Легендата «Повесть о белом клобуке» и концепцията "Москва - Трети Рим". - Родознание/Genealogia, 2014, № 1–2, 188–193
   • Фотографските документи като извор за изследване на миналото. - Наука, 2014, № 3, 73-76
   • Фотографски ателиета и фотографи по българските земи ХІХ – средата на ХХ век. - Родознание/Genealogia, 2015, № 3–4, 53–70
   • Образът на българите в Балканските войни според един пропаганден документ от епохата. - В: 100 години от Балканските войни. Извори и документи. С., 2015, 338-343
   • Bulgarians through the Eyes of Hungarian Photographers – Hungarians in Bulgaria through the Eyes of Bulgarian Photographers (1850–1940). - In: (Re)discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia–Budapest, 2015, 140–147
   • Фотографски материали за Съединението. - В: Съединението на България от 1885 г. – 130 години по-късно. Пловдив 2015, 130–139
   • История и фотографии за Врачанския революционен комитет. - Родознание/Genealogia, 2016, № 1-2, 81–101
   • Фотографски материали за Ботевата чета. По данни от Български исторически архив към Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“. - В: Известия на исторически музей – Батак, том ІV. Априлската епопея – Батак. Размисли 140 години по-късно. Пазарджик, 2016, 154–168
   • Фотографските извори – евристичност и архивиране. - Исторически преглед (28 к.с., приета за печат).
   • Фотографията и нейното място в българското общество (утвърждаване и разпространение – края на XIX – 30-те години на XX в.). - Bulgarian historical review (33 к.с., приета за печат).

   Научни информации, отзиви, рецензии

   • Проф. Кирил Богданов с поглед към миналото, настоящето и бъдещето. Отзив за книгите „Старите вещи разказват“. С., 2013 и „Живот между два свята. Времена. Поколения. Полюси“. С., 2012. - Родознание/Genealogia, 2013, № 1–2, 154–160
   • Фотографска колекция онлайн от историческа гледна точкa. Прес релийз, публикуван в бюлетин към своден каталог на НАБИС (Национално академична библиотечно-информационна система)
   • Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17–21 Centuries. Hungarian and Bulgarian Approaches. Sofia–Budapest, 440 p. - Наука, т. ХХVІ, 2016, № 4, с. 80.

   Доклади от научни форуми

   • Международна научна конференция „Региони, граници, общества и идентичности в Централна и Югоизточна Европа”, София, 16-17 май 2012 г. Доклад: „The road of photography from Paris to the Bulgarian lands: from the daguerreotype invention to the liberation”.
   • Конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор”, София, 2012. Доклад: „Легендарни художествени елементи в някои писмени паметници, отразяващи падането на България под османска власт”.
   • Национална научна конференция „Родословие – за нас, за обществото“, София, 2014. Доклад: „Фотографиите на братя Карастоянови - извор за изследване на миналото“ (в съавторство с доц. Ружа Симеонова).
   • Конференция „Political, Military and Ethnical Relationships in the Balkans during World War One“. София, 29 септември 2015. Доклад: „Photographs of WWI in the Documentary Heritage of Petar Darvingov – a prominent Activist for National Unification“ (в съавторство с доц. д-р Р. Симеонова).
   • Национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото“, 2. София, 19 ноември 2015. Доклад: „Фотоматериали за Врачанския революционен комитет като извори на историческа и генеалогична информация“.
   • Национална научна сесия „Христо Ботев и неговата чета“. Враца, 27 май 2016. Доклад: „Ботевите четници през погледа на фотографите“.
   • Международна конференция „Външни миграции в България, ХІХ–ХХІ в. Историко–демографски, социално–антропологически и етнокултурни аспекти“. София, 1 юни 2016. Доклад: „Фотографски свидетелства за българската революционна емиграция“.
   • Национална научна конференция „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще“, София, 17 ноември 2016. Доклад: „Фотографии за четническото движение по българските земи през 60-те години на ХІХ век“.

   Други

   Издания на извори

    Преводи

     Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

     • "Българската владетелска династия в образи (картини и фотографии публикувани в български печатни издания от края на ХІХ - 30-те години на ХХ в.)". Презентация на Семинара „България – извори и документи”, София, 2014.
     • "Фотографиите като исторически извор". Публична лекция и презентация, организирана от Научния архив на БАН пред служители на БАН и студенти–стажанти от Историческия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. София, 2015.
     • Презентация във връзка с представяне на книгата „История на българската академия на науките. Част І, 1869–1947" (С., 2015). София, 8 март 2016.