CV

Curriculum Vitae

Константин Голев

Konstantin Golev

Гл. асистент, д-р

23 ноември 1984, София
E-mail: kosyogolev(at)mail(dot)bg

Научни интереси

 1. Oral History като научен подход в историческите дирения;
 2. Изворознание на Евразийската степ;
 3. Кумани-кипчаки и монголи в историята на Източна Европа.

Академична кариера

Образование

2003-2007 - Бакалавър по архивистика, Исторически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2008 - Магистър по архивистика (Софийски университет) с дипломна работа на тема "Съхраняването на паметта на българските ветерани от Втората световна война".
2009 - Магистър по история (Софийски университет) с дипломна работа на тема "Номадският компонент в Златната орда".
2009-2013 - редовен докторант към катедра "История на Византия и балканските народи" при Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
2013 - Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема "Причини за куманските миграции на Балканите" под научното ръководство на проф. д-р Георги Бакалов, а след кончината му - на доц. д-р Александър Николов.

Назначения

09.-12.2014 - Постдокторант в Residential Fellowship for Southeast European Scholars, Американски изследователски център в София, България.
2015-2016 - Постдокторант в Advanced Academia Fellowship Program, Център за академични изследвания, София, България
2016-2017 - Постдокторант в Департамента по история, Факултет по хуманитарни и точни науки, Университет "Улудаг", Бурса, Турция
02.2018 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН (продължава).

Научна степен и академична длъжност

2013 - доктор (PhD).
2018 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН.

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

2008-2013 - Основател и председател на секцията на International Students of History Association" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
2014 - Член на "Georgian Manuscript Society"(продължава).
2016 - Член на "Асоциацията на византинистите и медиавистите в България" (продължава)
2016 - Член на Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes (продължава).

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

 • Втората световна война в личните спомени (2009). Проект на Националния център за европейски младежки програми и инициативи.
 • Моето родно място е Европа (2010). Проект на Националния център за европейски младежки програми и инициативи.
 • Ехо от войната І (2010-2011). Проект на Националния център за европейски младежки програми и инициативи.
 • Ехо от войната ІІ (2013-2015). Проект на Националния център за европейски младежки програми и инициативи.
 • Ехо от войната ІІІ (2016). Проект на Университетски хуманитарен комплекс "Алма матер". Софийски университет "Св. Климчент Охридски".
 • Ехо от войната ІV (2017). Проект на Университетски хуманитарен комплекс "Алма матер". Софийски университет "Св. Климчент Охридски".

Експертна и приложна дейност

- Председател на организационния комитет на International ISHA Sofia Autumn Seminar "Union trough History" (2010).
- Член на Организационния комитет на ISHA Sofia Seminar "Conflict Situations and Their Consequences" (2014).
- Член на Организационния комвитет на научната конференция "Градската икономика по българските земи през вековете", проведена в Икономическия университет Варна (2016).
- Председател на Организационния комитет на международния семинар "Mongol Warfare between Steppe and Sown: Military, Social and Cultural Perspectives", Център за академични изследвания, София (2017).

Езици; Награди

владее - английски, руски, турски;
ползва - персийски, османотурски, сръбски, старобългарски, латински.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • Life and Fate of the Cuman-Qipčaq Community. Brill: Boston – Leiden (forthcoming in 2018 in the Series "East, Central and Eastern Europe in the Middle Ages". Ed. Fl. Curta).

Издадени сборници

 • Ехо от войната. Спомени на ветерани от Втората световна война. Том І. Съставители: К. Голев, М. Гяурски. Добрич: Фолиарт, 2011.
 • Ехо от войната. Спомени на ветерани от Втората световна война. Том ІІ. Съставител: К. Голев. София, 2015.

Студии и статии

Научни информации, отзиви, рецензии

  Доклади от научни форуми

  • Пигмалион. - В: Сборник с доклади от деня на архивистиката, организиран на 16 април 2010 г. в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Редактор: А. Нейкова. София, 2010.
  • Номадският удар: сравнение между историческата съдба на хуни и авари. - В: Сборник на ежегодните "Кюстендилски четения" 2009 г. "Кризите в историята". Ред. Вл. Станев. София, 2011, 291-302.
  • Кризата в Златната орда - 60-те-70-те години на ХІV век. - В: Русия, Европа и светът. Сборник с доклади на международна научна конференция, провела се в Софийски университет "Св. Климент Охридски" през септември 2009 г. Ред. И. Баева. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2012, с. 31-40.
  • Дешт-и Кипчак и Внешний мир. Типология контактных зон между кумано-кипчакской общностю и внешнего мира. - В: Сборник материалов международной научной конференции "Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники" посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры. Ред. Б.Е. Кумеков. Астана, 2013, с. 142-151.
  • The Mongol Conquest of Western Eurasia: Was it a Total War? - In: Baku World Forum of Young Scientists, 2014. Collection of Abstracts. Baku, 2014, p. 301.
  • За българофилията на куманите при управлението на първите Асеневци. - Минало, XXIV (2017), 4, с. 37-56.

  Други

  Издания на извори

   Преводи

    Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания