CV

Curriculum Vitae

Катерина Венедикова

Katerina Venedikova

Доцент

20 ноември 1942, Скопие
E-mail: pistache(at)all(dot)bg

Научни интереси

 1. Османотурска и арабописмена епиграфика,
 2. Османотурска и арабописмена текстология (ръкописни книги),
 3. Oсманотурски извори за българската история,
 4. История на Мала Азия, история на България,
 5. История турския език,
 6. Oриенталистика,
 7. Ислям (сунизъм, шиизъм, дервиши).

Академична кариера

Образование

1966 - Магистър по Турска филология, Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Назначения

1966-1972 - Хоноруван асистент, Софийски университет "Св. Климент Охридски".
1972-2001 - Проучвател в Института по история, БАН.
2001 - Старши научен сътрудник в Института по история - БАН.

Научна степен и академична длъжност

2001- Ст.н.с. ІІ ст. (доцент) в Института по история - БАН, след представяне на хабилитационен труд "Българите в Мала Азия от древността до наши дни". Стара Загора / София, 1998, 490 с. + ХVІ с. ил.

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

Съюз на учените в България;
Българско историческо дружество.

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

 • Програма "Родопи" (1978-1992).
 • Програма "Гетика" (1990-2007).
 • Контрасти и конфликти "зад кадър" в българското общество през ХV-ХVІІІ в. (1998-2003).
 • Архитектура, история и култура на хетеродоксните мюсюлмани в Източните Родопи (2003-2007) - съвместен проект със студенти от Нов Български университет и научни работници и преподаватели от други учебни заведения и институти.

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

владее - османотурски и съвременен турски;
ползва - персийски, арабски, руски, немски, италиански.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • Българите в Мала Азия от древността до наши дни. Стара Загора/София 1998 г., 490 с. + ХVІ с. ил.
 • Българи, арменци и караманци в Средновековна Мала Азия. София: ИK “Огледало”, 2003, 124 с.
 • Демир Баба Теке - Българският Ерусалим. Пътеводител. София: Агато, 2007, 116 с. (заедно с Диана Гергова)
 • Надписи на Алианското население в района на град Кърджали. София: ИК "Огледало", 2010, 98 с.

Издадени сборници

  Студии и статии

  • Имена, свързани с българи в Мала Азия през ХІ в. в един литературен паметник. – Помощни исторически дисциплини, 3, 1981, 173-182.
  • Сведения за българи в Мала Азия и отношенията им с Анадолски племена и княжества (ХІ – ХVІ в.). – В: Първи международен конгрес по българистика, София, 23.V – 3.VІ, 1981 г. Доклади. Българската държава през вековете. 1. Средновековна бългаска държава. Българската държава през епохата на капитализма. София, 1982, с. 57 – 69.
  • Върху езиковите особености на един турски летопис. – Филология, 14-15, 1984, 44-54.
  • Текстологичен анализ на най-ранното сведение за българи в “Историята на Караман”. – Филология, 17-18, 1987, 88-105.
  • За личното в епиграфските паметници от Османско време и за тяхното значение като исторически извор. – В: Личните документи като исторически извор. София, 1987, с. 177-198.
  • Към демографската и етническата характеристика на Източните Родопи по данни на епиграфски паметници. – В: Демографски и етносоциални проблеми в Източните Родопи. Пловдив, 1988, с. 77-92.
  • Синовете на Абдуллах – Български фолклор, 1996, № 3-4 (= Ислям и народни традиции. Съст. на бр. Л. Миков и Г. Лозанова), с. 4-20.
  • Два преписа на Историята на Караман от Ахмед Бей Шикяри, завършена през ХVІв. – В: Българският ХVІв. С., 1996, с. 253-273.
  • Печатче от Пазарджик от 1279 г. по Хиджра (29.VІ.1862 – 18.VІ.1863 г. сл. Хр.). – Нумизматика и сфрагистика, ІV, 1997, 154-157.
  • Един късен печат на шейх от ордена “Кадирие” – Нумизматика и сфрагистика, V, 1, 1998, 125-131.
  • Строителен надпис от Археологическия музей в София от 1239 г. по Хиджра (7.ІХ.1823 – 26.VІІІ.1824 г. от н.е.), посветен на валията на Силистра Мехмед Селим Паша. – В: Годишник на Националния Археологически Музей. т.Х, 1997, с. 343–356.
  • Село Душинково (Джанбашлъ), Джебелско. Тюрбе (гробница) на Исхак Деде (Дядо Исхак) с надгробен надпис от 1218 г. Х. (23.ІV.1803 – 11.ІV.1804г. сл Хр.). – Родопика, Смолян 1998, № 1, 151-164.
  • Сватбени ритуали, описани в житието на Демир Баба. – В: Ислям и култура. Изследвания. Съст. и отг. ред. Г. Лозанова и Л. Миков. (= МЦПМКВ, Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите, ІV). София, 1999. с. 197-249.
  • Епиграфски паметници от Крумовградско. – Родопика, 1999, № 1, 175-184.
  • Името Караман и песните за Крали Марко и Момчил. – Исторически архив / Historical Archives. Год. ІІІ, № 9-10, София, ноември 2000 – май 2001, с. 131-134.
  • Архитектите според някои извори. – В: Културните взаимодействия на Балканите и турската архитектура. Международен симпозиум. Сборник от доклади (17-19.V.2000, Шумен – България). т. 2. Анкара, 2001. с. 773-780.
  • Епиграфски паметници на арабско писмо като извор за историята на мюсюлманската култура. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съст. и отг. ред. Росица Градева. (= МЦПМКВ, Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите, VІІ). С., 2001, с. 539-546.
  • Надписи от Археологическия музей в София и връзката им с паметници от други райони. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 1, София, 2004, с. 205-216, табл. ХХХV – ХХХVІ.
  • Kültür, Öğretim ve Öğrenimle İlgili Kitabeler. – In: Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu. 11-13 Mayıs 2005. Eskişehir – Türkiye. s. 275-282.
  • За Султан Джем и неговия лала и кетхуда Али Бей и отношенията им с българи в Мала Азия и България. – В: Древните българи в основите на световната история, материалната и духовна култура и цивилизацията. Съст. С. Иванов и Вл. Цонев. София, 2005, с. 231-234.
  • From the Saint`s life of Demir Baba (Father Demir). Из житието на Демир Баба (отец Демир). – В: Хелис, ІV, С., 2005, с. 242-250.

  Научни информации, отзиви, рецензии

  • Библиография на трудовете на Иван Венедиков. – Нумизматика и сфрагистика, V, 1, 1998, 6-15.
  • Ахмед Али Паша, Елхадж. Османски политически трактат. 1776-1777. Подг. за печ. (с предговор и анотации) Бистра А. Цветкова. София. Народна библиотека Кирил и Методий, 1972. 153 стр, 67 л. факсимиле – Известия на Народната библиотека “Кирил и Методий”. т. ХІV (ХХ), 1976, с. 786 – 788.

  Доклади от научни форуми

   Други

   Издания на извори

   КОРПУСИ ОТ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИЦИ:
   • Епиграфски паметници на арабско писмо от Мелник. – в: Мелник, І, София, 1989, с. 184-207.
   • Епиграфски паметници в Родопите от османско време. – Помощни исторически дисциплини, 5, 1991, 198-225.
   • Ислямът в района на с. Чифлик в Източните Родопи (въз основа на данни от епиграфски паметници). – В: Перпeрек І. Перперек и прилежащият му микрорегион. Комплексно изследване на хилядолетен мултирелигиозен център в Източните Родопи. 10 години НБУ, сб. Съставител: Валерия Фол. София, 2001, с. 60–79.
   • Към историята на с. Горна Крепост в Източните Родопи (по данни от епиграфски паметници на арабско писмо.). – Родопика, 2002, № 1-2, 231-251.

   Преводи

   • Бабичката и чакалът. Опърничавият мъж. Превод на две народни приказки от персийски език. – В: Трите драконови яйца. Приказки на източните народи. Съст. и ред. Б. Друмева. София, 1975. с. 18-20, 31-37.
   • Şumen`de Layoş Koşut`un Evi ve Müzesi. Лайош Коошут и къщата–музей в Шумен. Съпроводник. И.К. “Огледало”. Унгарски културен институт, София, 1999. Съставител Дьордь Арато. Ред. Пламен Анакиев. 122 стр. Преводи на К. Венедикова от български на турски език на стр. 5-16, 29-34 и под всички илюстрации от страница 1 до 100.

   Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

   • И камъкът говори – Нов живот, Кърджали, год. ХХХІ, бр. 4231, 4233, 4234 (бр. 27, 29 и 30 от 1, 4 и 5.ІІ.1986г.), стр. 3 (доклад, изнесен на научна конференция по случай 25-годишнината на архива в Кърджали).
   • Епиграфски паметници от източните Родопи. В с. Чернигово девойка приема исляма. – Родопи, 1989, № 9, 17-20.
   • Надгробна плоча с надпис на арабско писмо и кръст под него от с. Старово, Кърджалийско. – Родопи, 1990, № 9, 22-23.
   • Житието на отец Демир (Демир Баба) за родословието му. – Гледища, Разград, бр. 202/30.Х.1990, стр. 5; бр. 203/31.Х.1990, стр. 5. (доклад, изнесен на научна конференция в гр. Каварна, организирана от общ. Каварна, музея в Каварна и Софийския Университет, 3 – 5.Х.1989).
   • Джамии в Източните Родопи. – В: Училищно краезнание, Кърджали, 1996, с. 44-46.
   • Doğu Rodoplar`da Camiler – Родопско равновесие, Кърджали, бр. 1/януари 1999, стр. 5; бр. 2/февруари 1999, стр. 5; бр. 3/март 1999, стр. 5.