CV

Curriculum Vitae

Мариана Малинова Тиен

Mariana Malinova Tien

Доцент, д-р

29 декември 1965, Шумен
E-mail: mar_malinova(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Китайска древна история; китайска археология на бронзовата епоха;
 2. Китайска културология, контактни зони в китайските степи;
 3. Китайска етнология и антропология, фолклор;
 4. Kултурна история на китайските етнически малцинства
 5. Българо-китайски отношения; cъвременна китайска политика

Академична кариера

Образование

1990 - Магистър по български език и литература, Шуменски университет "Константин Преславски"
1993-1995 - Китайски език, Пекински университет за чужди езици (Пекин, Китай).
1995–2000 – редовен докторант СУ „Св. Кл. Охридски”;
2005 - Доктор (PhD) по научната специалност "Стара история (включително праистория)" след защита на дисертация върху "Проблеми на културните контакти между Китай и съседите през бронзовата епоха".
2006 - Квалификационни курсове по "Китайска култура" и "Теория, методика и основи на преподаването по китайски език", Пекински езиков университет, КНР;
2007-2009 - Двегодишна постдокторска специализация по „Китайска архивистика, документалистика и историография”; „Специфика при работа със старите китайски текстове” в Китайски Народен Университет – Женмин Дасюе – Пекин, Китай;
2011 - Квалификационни курсове по: „Педагогика на обучението по китайски език”, „Методика на обучението по китайски като чужд език”, „Курс по най-новите учебни помагала и образователни материали за обучението по китайски език като чужд език”;

Назначения

2006 - Научен сътрудник в Института по история, БАН (продължава).

Научна степен и академична длъжност

2005 - Доктор (PhD).
2006 - Н. с. ІІ ст. в Института по история - БАН.
2008 - Н. с. І ст. в Института по история - БАН.
2016 - Доцент в Института за исторически изследвания - БАН

Езици; Награди

китайски (мандарин), английски, руски, есперанто.

Второ място от международно състезание по методика на преподаването на китайски като чужд език – 20.09.2011 г. в Пекин. Организатори: Пекинския Университет и Ханбан (Главна Дирекция на Институт "Конфуций").

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

– Член на СУБ (Съюз на учените в България)
– Член на Асоциацията на преводачите в България

Участие в редколегии и издателски съвети

- Член на редколегията на "Известия на Българското историческо дружество"

Научни проекти

 • Индивидуален проект, финансиран от Китайската международна асоциация по култура към Министерство на културата на Китайската народна република, финализиран с издаване на книгата „Генезис и развитие на китайската цивилизация” (2009);
 • Международен проект ”Китай – страните от Централна и Източна Европа”, с финансовата подкрепа на Фонд за научни изследвания по Програмата на КАОН за насърчаване на иновациите, Пекин (2010-2015). Първи етап: 中东欧转型20年 „20-те години преход в Централна и Източна Европа”, С участие на тема: „Обзор на българо-китайските културни отношения в периода 1990–2010 г.”. автор на Шеста глава, 7 част, с. 306-313. (2010-2011);
 • “New Archives, New Views: The Relations between China, the Soviet Union and Eastern Europe“, Joint research project: Institute of World History (CASS), Institute of History (Hungarian Academy of Sciences) and Center of Central East Europe Studies of Peking University (2011–2013). Първи етап (2011 г.): 《冷战时期的中保关系》 (“Китайско-българските отношения по време на Студената война”) (на китайски език). Втори етап (2012 г.): China Social Sciences Forum, Тема: “Sino-Bulgarian Relations (1969-1989) with a Focus on Policy Coordination and National Interests” (на китайски език).
 • съвместен изследователски проект с Института за изследване на Русия, страните от Централна и Източна Европа и Централна Азия, Китайска Академия за социални науки, Пекин, КНР на тема: “Bulgarian-Chinese Relationship 1949―2013” (2013)
 • Съвместен проект с Института по съвременна китайска история, Китайска академия за обществени науки, посветен на 65-та годишнина КНР. С разработка на тема: „Срещата на българските държавни ръководители с китайската мечта” (за посещенията на премиера, президента и председателя на Народното събрание в КНР – анализи, резултати, очаквания). – на китайски език. (2014)

Експертна и приложна дейност

 • Международен експерт (по покана на Министерството на Културата на КНР) на Първия Международен симпозиум „Културата Мадзябан”, проведен 13-15 декември 2009 г. в Дзясин, пров. Джъдзян, Китай (International Symposium on the Majiabang Culture, Jiaxing, Zhеjiang Province, China).
 • Чуждестранен експерт в Пекински Университет за чужди езици (Пекин, КНР) - конкурс на МОН (от 01.10.2011 г.)
 • Участия като експерт по китайска култура в емисии на БНТ; БТВ; БНР и др. медии по въпроси, свързани с китайската история и култура (участие като експерт китаист в предаването „Китайската нова година: Черната водна змия” по Нова Телевизия в рубриката: „Темата на Нова” от 10-ти февруари 2013 г. от 19.30-20.00 ч .
 • Интервюта в китайски медии: (1) В Китайската осведомителна агенция Синхуа на 12.10.2013, от 16.00 ч., посветено на Третия пленум на 18 конгрес на ККП (на китайски език). (2) В радио Пекин за чужбина (многократно) като експерт по въпросите на съвременното китайско общество. (3) В China Radio International – CRI (7 май 2013) за „Мултикултурата на ежедневието” (брак между китайски българист българска китаистка).
Научен и езиков консултант на книги:
 • Митове и цивилизация на древен Китай, автор Рупърт Матюс (Miths and Civilization of the Ancient Chinese), София, Издателство Летера , 2007.
 • Императрицата. Историята на единствената жена император в Древен Китай, автор Шан Са, ISBN 978-954-516-927-4. Издателство "Летера", 2011 (450 с.).
 • Непознатият Китай, автор Светозар Казанджиев, София, Издателство „Български писател”, 2012 (ISBN 978-954-443-910-1).

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

Издадени сборници

  Студии и статии

  • ”Евразия и Китай. Проблемът за културните контакти през бронзовата епоха”, Сб. Проблеми на древната обща история и култура, С., Издателство на СУ ” Св. Кл. Охридски”, 1995, с. 88-90.
  • ”Мястото на камбаните в китайската култура през бронзовата епоха”, Минало 2001/ 2 , с. 4-13.
  • ”Опит за тълкуване символиката на мотива таотие в шански Китай ”, Минало 2002/ 2 , с. 4-13.
  • ”Към проблема за генезиса на антропоморфните лица-маски от Лиулихъ, Хъбей”, Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов Български Университет , том І (2002), ( Академични четения в чест на професор Златозара Гочева ), София, 2003, с.81-91.
  • ”Най-ранните огледала от територията на днешен Китай в контекста на етнокултурните контакти през бронзовата епоха”, Сб. История Общество Религия , Шумен, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 2003, с. 21-43
  • ”Най-ранни писмени сведения за чужди етноси на север и запад от Шан”, Минало 2003/ 1 , с. 9-14.
  • ”Архитектура на древните китайски гробници”, Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов Български Университет, том ІІ (2004), (Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров), София, 2004, с. 277- 285.
  • ”Зооморфни нефритови висулки от късен Шан” (Юбилейна книжка в чест на проф. д-р Златозара Гочева), Епохи, година ХІІ 2004/3-4, с. 87 – 110.
  • ”Най-ранните огледала от територията на днешен Китай в контекста на етнокултурните контакти през бронзовата епоха” (преработен и допълнен вариант), Минало 2004/1, с. 4-15.
  • ”Зараждането на китайските йероглифи и тяхната семантика”, Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи, книга ІІІ “Знаци, текстове, носители”, Материали от международната научна конференция в чест на 60-ет годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 октомври 2003 г., Университетско издателство ”Св. Климент Охридски”, София, 2005, с. 106-117
  • ”Сансидуй в контекста на археологическата карта на Китай от ранната бронзова епоха”, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov, Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. ІV, Годишник на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет – специалност “Археология” (Сб. в чест 70 годишнината на проф. Л. Гетов), София, 2005, с. 469–481.
  • ”Древната китайска игра ЛИУ БО”, Минало 3/2006, с. 4 – 12.
  • ”Един поглед върху магията, наречена “китайска коприна”, Годишник на Софийския Университет “Св. Кл. Охридски”, Исторически факултет, Том 96-97, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2006, с. 63-80.
  • „Първата жена владетел в китайската история – великата ханска императрица Люй Хоу”, Известия на българското историческо дружество, т. 40, Институт по история при БАН, София, 2008, с. 495–505.
  • „Китайско-японската война (1894 – 1895 г.) и политиката в историята /Различните гледни точки с акцент върху „китайската”/”, Историята – професия и съдба (Сборник в чест на 60-годишнината на член-кореспондент д.и.н. Георги Марков), София, ИК „Тангра”, 2008, с. 661–685.
  • „Българската история през погледа на китайския историк Ма Сипу”, Исторически преглед, 2008, № 1-2, с. 303 – 323.
  • „Философски параметри на китайското понятие „национална идея”. Генезис на китайската национална идея”, сп. Философски алтернативи, 2009, бр. № 4, с. 154 –162.
  • „Китайската национална идея и изменение на приоритетите в стратегията на развитие на националната политика на КНР: причини и следствия”, Международни отношения (Списание за дипломация, политика и икономика), XXXVIII, 3/2009, с. 113–128.
  • “Исторически развой на някои именни форми в китайската ономастика”, Родознание Genealogia, кн. ХІV, брой 2-3, 2009, с. 11–18.
  • „Същност и семантика на китайските собствени имена” сп. Език и литература, 2009, бр. №3–4, с. 46–64.
  • „Исторически и лингвистични аспекти на явлението “Бихуей” 避讳 (Bihui) в китайската именна система и последиците от него”, Orientalia (Списание за Изтока), Нов Български Университет, департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, годинаV -10, 2/2009, с. 131–137.
  • „Генеалогия и структура на китайските фамилни имена”, Интердисциплинарни диалози на историята (Сборник в чест на ст. н. с. д–р Антоанета Запрянова), Институт по история при БАН, София, 2009, с. 148–172.
  • „Археологически щрихи от китайския етап на Централно азиатската експедиция на Рьорих”. В: Централно азиатската експедиция на Николай Рьорих (1923 - 1928), София, Издателство Камея, 2009, с. 81–115.
  • „Българистиката в Китай. Историческо развитие на университетската българистика в Китай” (в съавторство с Тиен Дзиендзюн), сп. Българистика Bulgarica, Съвет за чуждестранна българистика, БАН, Академично издателство „Марин Дринов”, София 19/2009, с. 49-63.
  • „Връзката предци – потомци при опазването на китайските родови традиции” Родознание Genealogia , брой 2, година 15, юли 2010, с. 14–17.
  • „Контакти между шански Китай и културите от Северната зона”, Минало 2010/4, с. 10–18.
  • „Инвестиционната политика на китайския икономически и политически елит на Балканите”, Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Eds. Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest, 2010. [Series AUXILIARY HISTORICAL DISCIPLINES Vol. VІ ], pp. 364-384.
  • 玛丽安娜·马林诺娃。 《中保两国经济合作的新阶段》(中文), 俄罗斯中亚东欧市场, 《中国人文社会科学核心期刊要览》贸易经济专业核心期刊, 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 (主办), 2011年第11期(月刊)总第188期, 46—50 页 。(Мариана Малинова. "Нов етап в китайско-българското икономическо сътрудничество", Сп. Пазарът в Русия, Централна Азия и Източна Европа (Централен орган в областта на търговията и икономиката), Каталог на централните списания в областта на хуманитарните и обществените науки, Китайска академия за социални науки, Институт за изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия, 2011/11, бр. № 188, с. 46 - 50, ISSN 1671-8453, CN11-4810/D (на китайски език).
  • "Китайските инвестиции в България – нови тенденции в двустранното икономическо и търговско сътрудничество", Международни отношения (Списание за дипломация, политика и икономика), година XL, брой 2-3/2011, с. 117–138.
  • „Китайският социален модел в контекста на регионалните и глобални измерения на социалното неравенство и бедност”, Неравенство и бедност: Тенденции в съвременна България и Европейски контекст. Проект на Фонд научни изследвания № ДОО 2-284/18.12.2008 „Хармонизация на българските национални ценности с ценностите на Европейския съюз: Постижения и проблеми” (съставител Иван Кацарски, под общата редакция на проф. Васил Проданов). Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, София, 2011, с. 82–96.
  • "Китайски ли е т.нар. „Китайски календар”?" (Is it Chinese the so called 《Chinese calendar〉?")), БЪЛГАРСКИЯТ ДЪРЖАВЕН И КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН. БЪЛГАРИТЕ В КАРТИ (ДО XIV ВЕК). Вечният календар на българите, ежегодно издание на Тангра ТанНакРа Общобългарска фондация, 15-то издание, 2012 година (български и английски език).
  • 马细谱。《保加利亚史》,北京,中国社会科学出版社 (Ма Сипу, ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. Пекин, Издателство на Китайската академия на социалните и хуманитарните науки), 2010, 390 с., Рецензии и отзиви. Исторически преглед, година LXVI, № 1-2/2011, с. 251–265, ISSN 0323-9748.
  • „Евразийски хоризонти пред българо-китайските финансово-икономически отношения”, Евразийски хоризонти: Минало и настояще (Сб. в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов), Помощни исторически дисциплини, Институт за исторически изследвания – БАН, София, 2011, с. 213- 231, ISSN 0205-2504.
  • „Представата за първопредците в предфилософските възгледи на древните китайци”, Orientalia (Списание за Изтока), Издание на Нов български университет, департамент “Средиземноморски и източни изследвания” и програма „Ориенталистика“, година VIII -10, Книжка 1–2 / 2012, с. 22 – 38 (ISSN 1312-6962).
  • „Китайско-японските взаимоотношения през призмата на историята”. В: България, Япония, Светът (Сб. доклади от юбилейната конференция с международно участие по случай 20 години специалност Японистика, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски”), София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, с. 321-339 (ISBN 978-954-07-3621-1).
  • „Реформите и влиянието им върху Китай и света след Третия пленум на 18-я конгрес на ЦК на ККП – очаквания, анализи, прогнози”. В: Международни отношения (Списание за дипломация, политика и икономика), година XLII, брой 5-6/2013, с. 121–134.
  • 玛丽安娜·马林诺娃 (作者): 《1990 ~ 2010年间保中文化关系概述》 (1990~2010 nian jian Bao Zhong wenhua guanxi gaishu。 中东欧转型20年(主编:朱晓中)。当代俄罗斯东欧中亚研究丛书(中国社会科学院创新工程出版资助项目),北京,社会科学文献出版社, 2013 年 12月, 第六章第七节,306–313 页,ISBN: 978-7-5097-4839-8. (Мариана Малинова. „Обзор на българо-китайските културни отношения в периода 1990–2010 г.”. В: 20-те години преход в Централна и Източна Европа, Джу Сяоджун (съставител), Поредица: „Съвременни изследвания на Русия и страните от Източна Европа и Цетрална Азия” (Книгата е издадена с финнасовата подкрепа на: Фонд за научни изследвания по Програмата на КАОН за насърчаване на иновациите), Пекин, Издателство: Академични изследвания по обществени науки, декември 2013 г, Шеста глава, 7 част, с. 306-313, ISBN : 978-7-5097-4839-8 (на китайски език).
  • „Трудностите, които срещат китайските студенти при употребата на българския език” (в съавторство с Тиен Дзиендзюн). В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи (Сб. в чест на 80-год. на проф. Славчо Петков), Благоевград, 2013, Университетско издателство "Неофит Рилски", с. 52–66, ISBN: 978-954-680-908-7.
  • „Развитието на българската историческа наука в Китай (1977-1999)”. В:The Silk Road (Collection of Papers from the Second International Conference on Chinese Studies “The Silk Road”), Organized by Confucius Institute in Sofia 29-31 October, 2013, Sofia 2013, с.183-192, ISSN 1314-9865
  • „Погребалната система от епохата Късен Шан – основен компонент в култа към предците (1300 – 1500 г. пр. Хр.). Разпределение и структура на погребалните комплекси”, Минало 2014/1, с. 11-24, ISSN – 1310-3415.
  • 《从保加利亚档案文集看中苏关系背景下的保中关系(1949-1989)》。 In: Huang lifu, Peter Vamos, Li Rui (eds.), New Sources ,New Findings: the Relationships between China, the Soviet Union and Eastern Europe , Beijing: China Social Sciences Press, 2014.9 (中国社会科学论坛文集 2013,黄立口、王俊逸 (PeterVamos)、李锐主编《新史料、新发现:中国与苏东关系》,北京:中国社会科学出版社,2014年9月, 469页,545千字。) ISBN 978-7-5161-4824-2,pp. 255-266 (на китайски език). “Китайско-българските отношения по време на Студената война”.
  • „Грешките на китайските студенти при използването на съществителни имена в българския език” (в съавторство с Тиен Дзиендзюн). В: Българистиката в чужбина (Материали от Третия международен конгрес по българистика, 23-26 май 2013, София), Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Международна асоциация по българистика, (Фонд „Научни изследвания” към МОН) С., 2014, с. 47-64, ISBN: 978-954-07-3834-5.
  • „Състояние и перспективи за развитие на българо-китайските отношения”. Геополитика 2015/2, с. 130-138, ISSN 1312-4579.

  Научни информации, отзиви, рецензии

  • „НЕПОЗНАТАТА СОФИЯ” на Иван Бърнев и Любомир Юруков, Родознание, кн. ХІІ, брой 2-3, 2007, с. 69–71.
  • 马细谱。 《保加利亚史》, 北京, 中国社会科学出版社 (Ма Сипу, ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. Пекин, Издателство на Китайската академия на социалните и хуманитарните науки), 2010, 390 с., Рецензии и отзиви. Исторически преглед, година LXVI, № 1-2/2011, с. 251–265, ISSN 0323-9748.

  Доклади от научни форуми

  Доклади на международни форуми

  • “CHINESE community in Bulgaria” (на английски език) , Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum, 16-18 may 2007, Conference Nations and Minorities in Central and South-East Europe. Identity Issues.
  • Седемнадесета Международна научна конференция по военна история на тема: „Военни традиции и национална идентичност на европейските армии през ХІХ И ХХ ВЕК”, организирана от МО на Р. България, Военна Академия “Г. С. РАКОВСКИ” и Българската Национална комисия по военна история, 26-27 октомври 2010 г., с доклад на тема: «Китайската армия през втората половина на ХХ в.».
  • The First International Forum on "China and Central and Eastern Europe", hold by the Institute of Russian, Central and Eastern Europe & Central Asian Studies(RCEECAS), Chinese Academy of Social Sciences on 22-23 September 2011, Beijing, China, с доклад на тема: 《中保文化关系1990-2010》/„Some aspects of cultural relations between Bulgaria and China 1990-2010”/(на китайски език).
  • Scientific forum “The Relations between China and the Soviet Union and the East European Countries, 1949-1989”, hold by the Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences (CASS) in cooperation with the Center of Central East Europe Studies of Peking University on 28 October 2011, Beijing, China с доклад на тема: 《聚焦中保关系(1969--1989)之政治合作和国家利益》. Chinese-Bulgarian Relations (1969-1989) with a Focus on Policy Coordination and National Interests. (на китайски език)
  • 20-те години преход в Централна и Източна Европа玛丽安娜·马林诺娃 (作者): 《1990 ~ 2010年间保中文化关系概述》 (1990~2010 nian jian Bao Zhong wenhua guanxi gaishu)。中东欧转型20年(主编:朱晓中)。当代俄罗斯东欧中亚研究丛书(中国社会科学院创新工程出版资助项目),北京,社会科学文献出版社, 2011 年 09 月,(„Обзор на българо-китайските културни отношения в периода 1990 – 2010 г.”), Пекин 25-27.09.2011 (на китайски език).
  • Участие в Международен форумв Пекин на тема „Политическата и икономическата ситуация в Централна и Източна Европа през 2012” с модератор проф. Ма Сипу, проведена на 9 март 2013 г. в Асоциация на учените, завършили в Европа и Америка към Министерския съвет на КНР (Секция Източна Европа), Пекин, Китай с доклад на тема: „ Политическата ситуация в България 2012 година – Анализи и прогнози”;
  • Участие в Международен семинар на тема „Влиянието на световната криза върху страните от Централна и източна Европа” , с модератор проф. Мяо Хуашоу, проведен на 22 март 2013 г. в Асоциация на учените, завършили в Европа и Америка към Министерския съвет на КНР (Секция Източна Европа), Пекин, Китай с доклад на тема: „Консуматорското общество и кризата (българо-китайски паралели)”.
  • ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО БЪЛГАРИСТИКА, София, 23-26 май 2013 г. като модератор на секция и с ДОКЛАДИ НА ТЕМА: 1. „Българо-китайските отношения в най-новия период от своята история”; 2. „Грешките на китайските студенти при използването на съществителни имена в българския език” (в съавторство с доц. д-р Тиен Дзиендзюн)
  • INTERNATIONAL CONFERENCE „The Silk Road”, ORGANIZED BY CONFUCIUS INSTITUTE, Sofia, Bulgaria, October 29-31, 2013, като модератор на секция и с доклад на тема: „Развитието на българската историческа наука в Китай (1977-1999)”.
  • Международна научна конференция:„Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, проведена на 31.Х. – 1.ХI.2013, организирана от Института за исторически изследвания БАН, НБКМ „Св.Св. Кирил и Методий”, ИБЦТ “Ал. Фол”, с доклад на тема: «Етапи в развитието на българската хуманитаристика в Китай»

  Доклади на национални форуми с чуждестранно участие

  • „България и Китай в XXI век”. Българо-китайска кръгла маса „Светът в преход – традиции и промени”, организирана от Секция Помощни исторически науки и информатика в Института по история при БАН на 18 ноември 2008 година.
  • Научна конференция с международно участие: Лингвистиката: История, предизвикателства, перспективи, проведена на 9-10 май 2013, Благоевград, с доклади на тема: 1. „Ролята на знака в антропологичната лингвистика. Българо-китайски паралели”; 2. „Трудностите, които срещат китайските студенти при употребата на българския език” (в съавторство с Тиен Дзиендзюн)
  • Национална научна конференция с международно участие„Страните от Източна Азия, Южна и Югоизточна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“, посветена на 125 годишнината от създаването на СУ „Св.Климент Охридски“ – 29 ноември 2013, организирана от СУ „Св.Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, Катедра „Езици и култури на Източна Азия“, Катедра „Кореистика“, специалност „Индология“, с доклад на тема: „Двустранното сътрудничество на местно ниво през призмата на българо-китайските отношения (1990-2013)”.

  Доклади на национални форуми

  • „Съхраняване на родовите традициите сред представители на българската общност в Пекин” (научна конференция по Родознание, проведена на 23 април, 2009 в „Славянска беседа”, София).
  • “Погребалната система от епохата късен Шан (1300 – 1050 г. пр. Хр.). Разпределение и структура на погребалните комплекси”, Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”, Нов Български Университет, Академични четения в чест на професор Мария Чичикова), София, 2006.

  Други

  Издания на извори

   Преводи

   Превод от китайски език на български
   • СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙСКИ ЕЗИК (Учебник по китайски език), предназначен за българи, Чуждестранна китаистика (Главния офис за разпространение на китайски език) Hanban (Confucius Institute Headquarters), Издателство Синолингуа, Пекин, Китай, ISBN 978-7-802000-931-8, Първо издание, 2010 (194 стр.) 《当代中文》课本,国家汉办/孔子学院总部,华语教学出版社,北京,中国,2010 年。
   • СЪВРЕМЕНЕН КИТАЙСКИ ЕЗИК (Учебник по китайски език с упражнения), предназначен за българи, Чуждестранна китаистика (Главния офис за разпространение на китайски език) Hanban (Confucius Institute Headquarters), Издателство Синолингуа, Пекин, Китай, ISBN 978-7-802000-932-5, Първо издание, 2010 (138 стр.) 《当代中文》 练习册,国家汉办/孔子学院总部,华语教学出版社,北京,中国,2010 年。

   Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

   Публични лекции в:
   • СУ „Кл. Охридски” (ФКНФ, ЦИЕК), в НБУ, НДК и др. съвместно с Посолство на КНР в София и Институт „Конфуций” София: „Китайската нова година” ; „Историята на чая и чайната церемония в Китай”; „Историята на първия китайски император и неговата теракотена армия в Сиан, обявена за „археологическата находка на ХХ век” и „осмото чудо на света”; Великата китайска стена – митове, легенди и история и др.
   • Пекинския университет за чужди езици (Пекин, Китай) пред китайски студенти, преподаватели, чуждестранни експерти на тема: „Bulgaria:Country of archaeology, roses and sun” в: Cultural Talk Series by BFSU Foreign Experts, The 6th Talk, Time: 19:00-20:30, May 14, 2013, (Office for International Exchange and Cooperation, Beijing Foreign Studies University
   Научно-популярни статии
   • „Китай в треска на Нова година”, в книгата: Китай през погледа на българските приятели, издателска къща "Христо Ботев”, 2006, с. 144-149.
   • „Как се празнува Китайската Нова година в Императорския дворец”, в книгата: Китай през погледа на българските приятели, издателска къща "Христо Ботев”, 2006, с. 150-151.
   • „Как в различни райони на Китай се посреща Лунната Нова година”, в книгата: Китай през погледа на българските приятели, издателска къща "Христо Ботев”, 2006, с. 152-155.
   • „Китайците устройват бой с петли на Нова година”, в книгата: Китай през погледа на българските приятели, издателска къща "Христо Ботев”, 2006, с. 156-161.
   • „Срещи с Нефритения дракон”, в книгата: Китай през погледа на българските приятели, издателска къща "Христо Ботев”, 2006, с. 181-184.
   • „Китайската изложба в НДК” – в-к “Култура” от 11 юни 2006, с. 2.

   Участие в археологически експедиции:

   • Селищна могила Юнаците (окр. Пазарджик, България);
   • в Сиан (пров. Шанси, Китай) с проф. д.и.н. Сю Гуанди;
   • в село Дядово (България) с проф. Х. Камуро и ст.н.с. Диана Гергова;
   • Инсю (Анян, КНР) (Факултет по стара китайска история в Женмин Дасюе в екипа на доц. д-р Джан Дунмин).