CV

Curriculum Vitae

Таня-Йоана Минкова

Tanja Joana Minkova

Асистент, д-р

15 септември 1971, Бухово -
06 август 2021, София
E-mail: t_joana(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Историята на авиацията
 2. Екология и опазване на околната среда

Академична кариера

Образование

2007 - Магистър по управление на човешките ресурси, УНСС - София.
2010-2016 - Докторант на самостоятелна подготовка към Института за исторически изследвания - БАН.
2016 - Доктор по история (PhD) след защита на дисертация на тема: „Българско въздухоплаване 1912-1944 г. Исторически и извороведски аспекти на управлението на човешките ресурси" под научното ръководство на доц. д-р Антоанета Запрянова.

Назначения

1989-1993 - Специалист-машинописец в Института по история - БАН.
1994-2016 - секретар-машинописец и секретар в Института по история - БАН.
2016 - Асистент към Института за исторически изследвания (ИИстИ) - БАН.

Научна степен и академична длъжност

2016 - Доктор по история (PhD).
2016 - Асистент в Института за исторически изследвания при БАН.

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

владее – руски, английски;
ползва - френски, италиански.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

  Издадени сборници

   Студии и статии

   • Германското влияние у нас при обучението на възпитаниците от авиационното училище за нуждите на Първата световна война. - В: Евразийски хоризонти: минало и настояще. С., 2011, с. 384–392
   • Образованието по въздухоплаване от Освобождението до Първата световна война. Вж. в "Младежка унгаристика". Блог на студентите от специалност "Унгарска филология" в СУ "Св. Климент Охридски". Младежки форум - 2011: Част трета
   • Спомените като исторически извор. - Родознание/Genealogia, 2012, № 1-2, 36-43.
   • Полетът в небето като общочовешка ценност. - Родознание/Genealogia, 2013, № 3.4, 215-220.
   • Политиката на България в областта на авиацията в периода 1920–1940 г. и нейните европейски аспекти. – In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries (= Помощни исторически дисциплини, 8). С., 2015, с. 183-189.
   • Павел баня – лечебен и курортен център. Съвременни аспекти и въпроси на интеграцията. (под печат).

   Научни информации, отзиви, рецензии

   • Творческите успехи на добричани. - Родознание/Genealogia, 2011, № 1-2, 115-119.
   • Легендата като исторически и генеалогичен извор. - Исторически преглед, 2012, № 5-6, .
   • Да отворим забравени страници. - Родознание/Genealogia, 2013, № 1-2, 182-186.
   • Сборник, посветен на темата „Народните читалища – огнища на знания и култура”. - Родознание/Genealogia, 2013, № 3-4, 250-255.
   • Национална научно-приложна конференция на тема: „Легендите като исторически и генеалогичен извор. 2 част”. - Родознание/Genealogia, 2013, № 3-4, с. 257.

   Доклади от научни форуми

   • Национална конференция по генеалогия. София, 2010. Доклад: "Спомените като исторически извор”.
   • Международен младежки форум: "Език, култура, идентичност", София, 2011 г. Доклад: "Образованието по въздухоплаване от Освобождението до Първата световна война".
   • Национална конференция на тема: „Легендата като исторически извор”, София, 18 октомври 2012 г. Доклад: "Полетът в небето като общочовешка ценност”.
   • Международна научна конференция "Contacts and Conflicts in Central and Southeast Europe: Hungarian and Bulgarian Approaches". Budapest, 2014. Доклад: „Bulgaria,s aviation Policy in 1920-1940 and Its European Aspects”.
   • Национална научна конференция „Курорти, курортно дело и почивка в България XIX-XX в. – модернизация и европейски влияния”. Кюстендил, 24-25 септември 2015. Доклад: "Павел баня – лечебен и курортен център. Съвременни аспекти и въпроси на интеграцията”.
   • Национална научна конференция „Курорти, Курортно дело и почивка в България – модернизация и европейски влияния". Кюстендил, 20-21 октомври 2016 г. Доклад: "Благоустройство, развитие и модернизация на курорта Павел баня след 1911 г."
   • Национална научна конференция с международно участие „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще”. София, 17 ноември 2016 г. Доклад: "Ботевият четник Ангел Тодоров. От преданията до националната и родова памет."

   Други

   Издания на извори

    Преводи

     Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания