CV

Curriculum Vitae

Валери Стоянов

Valery Stojanow

Професор, д.и.н.

Дългогодишен ръководител на Секция "Помощни исторически науки и информатика" (1992-2020); Professor Emeritus от 1 септември 2020 г.

11 февруари 1951, София
E-Mail: valeryst(at)ihist(dot)bas(dot)bg
WebSite: www.valeristica.ihist.bas.bg,
http://www.clio.ihist.bas.bg/

Научни интереси

 1. Палеография и дипломатика; история и теория на писмото; ономастика (топонимика и антропонимика);
 2. История; историческа етнология и антропология; гранични зони на историческата наука;
 3. Османистика и тюркология, [пра]българистика, куманология, евразийски конни народи;
 4. Средна Азия и Евразия; Източна и югоизточна Европа; Балкани;
 5. Нации и малцинства - идентификационни и интеграционни проблеми; Европейски ислям.

Академична кариера

Образование

1974 - Магистър по тюркология (Софийски университет) след защита на дипломна работа върху "Арабските елементи в труда на Абдуррахман Шереф "Tārīh-i Devlet-i Oṯmāniyye" (‘История на османската държава’)" под ръководството на проф. д-р Борис Недков.
1978-1982 - Редовен докторант в Humboldt-Universität Berlin.
1982 - Dr.phil (PhD) след защита на дисертация върху "Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatik. Eine wissenschafts-historische Untersuchung" под ръководството на Prof. Dr. Dr.h.c. György Hazai, член на Унгарската академия на науките.

Назначения

1982-1991 - Научен сътрудник в Института по история, БАН.
1991 - Хабилитация (доц.) по история след представяне на изследователския труд "Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи".
1991-2021 - Старши научен сътрудник в Института по история, БАН.
1992-2020 - Ръководител на Секция "Помощни исторически науки и информатика" в Института по история, БАН.
1993-2012 - Заместник директор на Института по история (Институт за исторически изследвания), БАН.
2004 - Гост-професор през летния семестър в Института за източноевропейска история на Виенския университет (Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien).

Научна степен и академична длъжност

2004 - Д.и.н. (DSc.) след защита на дисертация върху "Куманология. Опит за историографско-рециптивистичен анализ на проучванията върху един изчезнал народ".
2005 - Ст.н.с. І ст. (професор) в Института по история - БАН.

Участие в научни съвети и сдружения

1992 - Член на Специализирания съвет по нова и най-нова история към Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (1992-1995, 1998-2004).
1993 - Член на Научния съвет на Института по история, БАН (продължава).
1995-2004 - Член на ръководството на Хумболтовия съюз в България - ръководител на Секция "Хуманитарни науки"; вицепрезидент на Съюза през 2000-2001.
2002 - Член на Комисията за История на Югоизточна Европа към Фондация Pro-Oriente, Виена (продължава).
2005-2021 - Председател на българската част на Българо-унгарската историческа комисия.
2006 - Член на Българското историческо дружество (продължава).
2006-2009 - Заместник-председател на Научната комисия по исторически науки на ВАК.
2009-2011 - Председател на Издателския съвет на Националния дарителски фонд "13 века България".
2010-2011 - Председател на Научната комисия по исторически науки към ВАК.
2021 - Председател на секция "Хуманитарни и обществени науки" на Хумболтовия съюз в България (продължава).

Участие в редколегии и издателски съвети

– Bulgarian Historical Review, Sofia
– Национална сигурност, София
– Исторически архив, София
– Библиографски бюлетин: Публикации по българска история, София
– Библиографски бюлетин: Bibliobulgarica, София
– Österreichische Osthefte, Wien.

Академична квалификация

Научни проекти

 • Разработване на методика и критерии за индивидуално атестиране на учените от Института по история при БАН (София, 1994).
 • 50 години Институт по история при БАН (София, 1996-1998).
 • Gesellschaft und Konfession in Südosteuropa 1989-1997: Die Muslime in Bulgarien (Wien, 1998-2001).
 • Studia in Honorem Professoris Verae Mutafčievae (Sofia, 2000-2001).
 • Project Turk (Ankara, 2002).
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на нов Web Site на Института по история при БАН (София, 2005-2006, 2010).
 • Bulgarien auf dem Weg: Kirche - Staat - Gesellschaft (Graz-Sofia, 2007-2008).
 • От националната държава до Европейския съюз: България и Унгария през XX век, проект на Института по история с Института по политически науки към Унгарската академия на науките (София - Будапеща, 2007-2009).
 • Куманология: историографски ескизи (София, 2009-2010).
 • Remaking Eastern Borders in Europe: a net-work exploring social, moral and material relocations of Europe's eastern peripheries (European Science Foundation, COST Action IS0803, Management Committee Member, Brussels, 2009-2012).
 • Централна и Югоизточна Европа през ХІХ-ХХІ век: региони, граници, общества, идентичности. Проект на Института за исторически изследвания при БАН с Института по история към Унгарската академия на науките (София - Будапеща, 2010-2012).
 • Valeristica Polyhistorica. Избрани приноси към гранични области на историята (София, 2011-2012).
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на личен Web Site (2012).
 • Споделено минало в Централна и Югоизточна Европа: нови извори, нови подходи. Проект на Института за исторически изследвания при БАН с Института по история към Унгарската академия на науките (София - Будапеща, 2013-2015).
 • Proto-Bulgarica Digitalis: Прародина и произход. Проблеми по идентифициране на българите в контекста на евразийските етнокултурни процеси. Дигитализация на проучванията и създаване на онлайн База данни” (2014-2015; проектопредложение пред ФНИ на обща стойност 300 000 лв. Неподкрепено финансово)
 • Свързани истории: Извори за конструиране на историята на Централна и Югоизточна Европа, ХVІІ-ХХI век. Проект на Института за исторически изследвания при БАН с Института по история към Унгарската академия на науките (София - Будапеща, 2016-2018)
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на Web Site на Секция "Помощни исторически науки и информатика" (2016-2017)
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на Web Site на списание "Bulgarian Historical Review" (2017-2018)
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на Web Site на списание "Исторически преглед" (2017-2018)
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на нов личен Web Site "Valeristica" (2018)
 • Проектиране, графично оформление и конструиране на Web Site за публикации по история "ClioMania" (2021)

Експертна и приложна дейност

- председател на Атестационните комисии на ИИст при атестациите от 1994 г. (за целия научен стаж [при отделни учени – от 1960] до 1993) и 1999 г. (за периода 1994-1998);
- консултант при изготвянето на „Българска национална доктрина“ (1995);
- член на Обществения съвет по етнически и национални проблеми при Президента на Република България П. Стоянов (1997-2002);
- председател на експертната комисия на НАОА (2003) за оценяване и акредитация на специалностите „Тюркология“ и „Арабистика“ към Катедрите по Тюркология и алтаистика и по Арабистика и семитология при ЦИЕК на СУ (2003);
- член на експертната комисия на НАОА за оценяване и акредитация на специалностите „Иранистика“ „Индология“ и „Арменистика“ към Катедрата „Класически Изток“ при ЦИЕК на СУ (2003);
- член на Проблемния съвет по „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ при УС на БАН (от 2007 насам);
- член на Експертна група по исторически науки за избора на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН (2008);
- член на Комисията за самооценка на ИИстИ по време на международния одит на БАН (2008-2009);
- член на Постоянно действащата експертна комисия за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации към МОН (2016-2019, 2020- ).

Езици. Награди

владее - немски, руски; английски;
ползва - турски

2012 - Номиниран от НС на ИИстИ - БАН за член-кореспондент (дописен член) на Българската академия на науките;
2014 - Номиниран от група академици за член-кореспондент (дописен член) на Българската академия на науките.

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

 • Die Entstehung und Entwicklung der osmanisch-türkischen Paläographie und Diplomatik. Mit einer Bibliographie. Berlin (West): Klaus Schwarz Verlag, 1983, 329 S. (= Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 76). ISBN 3-922968-19-8.
 • Дипломатика на средновековните извори. Владетелски документи. София: Изд. на БАН, 1991, 263 с. ISBN 954-430-064-3
 • Bulgaro-Turcica 1: Етнонимът „българи“. За българо-тюркските смешения. София: Издателска къща Огледало, 1997, 95 с.
 • Bulgaro-Turcica 2: Турското население в България между полюсите на етническата политика. София: Издателство ЛИК, 1998, 251 с. ISBN 945-607-121-8
 • Bulgaro-Turcica 3-4: История на изучаването на Codex Cumanicus. Кумано-печенежки антропоними в България през ХV век.София: ИК Огледало, 2000, 320 с. ISBN 954-90553-4-5
 • Куманология. Опити за реконструкция. София: Академ. издателство „Марин Дринов”, 2006, 358 с. ISBN-10: 954-322-081-6, ISBN-13: 978-954-322-081-6
 • Куманология. Историографски ескизи, 1-2. София: Институт по история при БАН, 2009, т. І, 392 с., т. ІІ, 512 с. ISBN 978-954-92267-4-4 (т. 1), ISBN 978-954-92267-5-1 (т. 2).
 • Valeristica Polyhistorica. Избрани приноси към гранични области на историята, 1-2. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2011, т. І, 534 с., т. ІІ, 672 с. ISBN 978-954-2903-04-8 (т. 1), ISBN 978-954-2903-05-5 (т. 2).
 • Valeristica Polyhistorica Supplementa. Избрани приноси към гранични области на историята, 1-2. София: Институт за исторически изследвания при БАН, РИК ДиоМира, 2021. Т. 1. Cumanica. 506 с. (ISBN 978-954-2977-80-3 мека подв., ebook 978-954-2977-82-7); Т. 2. Miscellanea, 488 с. (ISBN 978-954-2977-81-0 мека подв., ebook ISBN 978-954-2977-83-4).

Издадени сборници

 • Петдесет години Институт по история при БАН, 1947-1997. София: Издателска къща „Гутенберг“, 1999, 405 с. ISBN 954-9943-03-8 [заедно с Антоанета Запрянова (изд.)].
 • Studia in Honorem Professoris Verae Mutafčievae. Eds. Evgeni Radushev, Zara Kostova, Valeri Stojanow. Sofia: Verlagshaus ‘Amicita’, 2001, 394 pp. ISBN 954-90556-4-7 [заедно с Евгени Радушев и Зара Костова (изд.)].
 • Пътят на България: Църква – държава – общество / Bulgarien auf dem Weg: Kirche – Staat – Gesellschaft. Hrsg. Basilius J. Groen und Valery Stojanow. Wien, Pro Oriente: Varna, 2008, 533 с. ISBN 978-3-901188-11-4 [заедно с Basilius J. Groen (изд.)].

Студии и статии (Подбор)

 • Един неизчерпан извор: „Codex Cumanicus“. - Векове, 1982, N° 6, 28-35.
 • Постижения и актуални проблеми на османската палеография и дипломатика. - Исторически преглед, 1983, N° 2, 101-105.
 • Предпоставки за възникване на османската палеография и дипломатика. - Исторически преглед, 1984, № 3, 106-115 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 19-44).
 • Някои съображения при периодизиране развитието на османската палеография и дипломатика. - Помощни исторически дисциплини, 4, 1986, 197-203.
 • Личните имена и прозвището "Абдуллах" в османотурските документи. - Исторически преглед, 1986, № 1, 51-57 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 251-270).
 • Палеографията в системата на хуманитарните науки. - Исторически преглед, 1986, № 9, 52-60 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 45-69).
 • Die Notifikationsformeln Nišān und Sebeb-i taḥrîr in den osmanischen Herrschersurkunden. - Rocznik Orientalistyczny (Warszawa), 45, 2, 1986, 49-66 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 189-215).
 • Още за писмените знаци върху пръстена от село Хотница. - Исторически преглед, 1987, 3, 68-71 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, 497-507).
 • Личните писма като документи в османотурската дипломатика. - В: Личните документи като исторически извор. София: Издат. на БАН, 1987, с. 169-176.
 • Die Struktur und Bedeutung des bulgarischen Ethnonyms im Lichte einer Evolutionstheorie. - Études balkaniques, 1987, N° 2, 65-87 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 1, S. 239-285).
 • Османотурската палеография като помощна историческа дисциплина. - Известия на Държавните архиви, 54, 1987, 3-18.
 • Изследване и обнародване на османотурски документални извори за историята на България. - В: Историографски изследвания „България през ХV-ХІХ век“. Т. 1. България през ХV-ХVІІІ в. София, 1987, с. 276-308.
 • Überblick über die Forschungseinrichtungen der Turkologie in Bulgarien. - Materialia Turcica (Bochum), 12, 1988, 1-12.
 • Наблюдения върху османотурските документални извори за „специалните“ категории население в земите под османска власт. - Исторически преглед, 1988, № 3, 58-70 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 271-294).
 • Resmî Belge Düzenlenmesi ve Osmanlı Fermanları. - Tarih ve Toplum (İstanbul), X, 55, 1988, 32-35.
 • Нотификациите „nišān“ и „sebeb-i taḥrîr“ в османотурските султански документи. - Помощни исторически дисциплини, 5, 1991, 172-197.
 • Eine Urkunde Maḥmūd’s II. aus dem Jahr 1241/1826 in der Sektionsbibliothek ‘Geschichte’ an der Humboldt-Universität zu Berlin. - In: Festgabe an Josef Matuz: Osmanistik - Turkologie - Diplomatik. Herausgegeben von Christa Fragner und Klaus Schwarz, mit einem Vorwort von Bert G. Fragner. Klaus Schwarz Verlag: Berlin 1992, S. 261-273 (= Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 150).
 • Турското население на България и официалната малцинствена политика, 1878-1944. - В: Страници от българската история. Събития, размисли, личности. Т. 2. София: Просвета, 1993, с. 192-209.
 • Die türkische Minderheit Bulgariens bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. - Österreichische Osthefte (Wien), 36, 2, 1994, 279-294 (auch in: Valeristica Polyhistorica, Bd. 2, 2011, S. 349-373).
 • Bulgarien. - In: Brennpunkt Osteuropa. Minderheiten im Kreuzfeuer des Nationalismus. Hrsg. von Valeria Heuberger, Arnold Suppan und Elisabeth Vyslonzil. Verlag für Geschichte und Politik Wien - R. Oldenbourg Verlag München, 1996, S. 96-106. (= Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, Bd. 24).
 • Zur Theorie der osmanischen Urkundenlehre: Die Sultanstitulatur ('unwān) nach einem strukturanalytischen Verfahren dargestellt. - In: Zafar Nāme: Memorial volume of Felix Tauer. Edited by Rudolf Vesely and Eduard Gombar. Prague: Enigma 1996, pp. 243-252.
 • Zum Quellenwert der sogenannten „Namenslisten“ unter besonderer Berücksichtigung der „Defter-i Voyniġān“. - In: Studia Ottomanica. Festgabe für György Hazai zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Barbara Kellner-Heinkele und Peter Zieme. Otto Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 1997, S. 207-215 (= Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Band 47).
 • Ausgrenzung und Integration: Die bulgarischen Türken nach dem Zweiten Weltkrieg (1944/45 - 1989). - Österreichische Osthefte, 39, 2, 1997, 193-221 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 375-419). Вж. също Т У К.
 • Bulgaro-Turcica 3: История на изучаването на Codex Cumanicus. - Историческо бъдеще, 1997, № 1, 42-91; № 2, 29-74.
 • Българските турци след Втората световна война. - Исторически преглед, 1998, № 1-2, 95-133.
 • Genesis and Development of the „Turkish Question“ in Bulgaria. - Bulgarian Historical Review, 1998, N° 1-2, 7-29 (also in: Valeristica Polyhistorica, 2011, vol. 2, pp. 307-348) (Същото в: Papers of the Bulgarien-Hungarian Scholarly Forum, II. Sofia, May 15-18, 2007. Penka Peykovska, Attila Seres (Eds.), Sofia – Budapest, 2008, pp. 160-186. URL: http://www.ihist.bas.bg/sekcii/PINI/PINI_Konferences/BU-Forum_2007/BHSF-II_Proceedings.pdf).
 • Хронология и периодизация в историческото познание като опит за осмисляне на вечността. - В: От икономическа раздробеност и политическо противостоене – към икономическо, политическо и духовно единство. Пловдив, 1998, 53-61 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, 519-528, както и онлайн в: Borders in the History and Societies of Central- and East-Europe. Papers. Editors: Penka Peykovska, Gábor Demeter. Sofia – Budapest, 2011, pp. 5-12 (= Bulgarian-Hungarian Scholarly Forum, III). URL: http://www.ihist.bas.bg/archiv_doc_info/BHSF-III_Borders_in_the_History_and_Societies_of_CEE.pdf).
 • Живот, отдаден на науката. Проф. д-р Карл Хайнрих Менгес на 90 години. - Историческо бъдеще, 1998, № 1, 198-207.
 • България в сблъсъка на цивилизациите. - Ние, год. III, 1999, № 7-8, 19-22 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, 513-524). Вж. също Т У К.
 • Cumanian Anthroponymics in Bulgaria during the 15th Century. - In: The Great Ottoman-Turkish Civilisation. Vol. 4: Culture and Arts. Ankara, 1999, 113-126. The same in: Studia in Honorem Professoris Verae Mutafčievae, 2001 (also in: Valeristica Polyhistorica, 2011, vol. 1, pp. 311-339).
 • Zum 90. Geburtstag von Prof. Dr. Karl Heinrich Menges. - Linguistic Balkanique, 1999/2000, N° 1, 27-37.
 • Българските мюсюлмани в години на преход (1900-1997) Етнокултурни аспекти. - Исторически преглед, 2000, № 3-4, 112-149 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, 421-484).
 • Cumanian Anthroponymics in Bulgaria during the 15th Century. - In: Studia in Honorem Professoris Verae Mutafčievae. Sofia: Amicita, 2001, pp. 315-332. The same in: The Great Ottoman-Turkish Civilisation. Vol. 4, 1999 (also in: Valeristica Polyhistorica, 2011, vol. 1, pp. 311-339). Вж. също Т У К.
 • Към въпроса за характера на степната номадска държава и модела на хсиунг-ну. - В: Изследвания в чест на чл.-кор. професор Страшимир Димитров. Т. 1. София, 2001, с. 47-66 (= Studia Balkanica, 23) (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, с. 421-457).
 • Die religiöse Anrufung (invocatio) in den osmanischen Urkunden. - Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 54, 4, 2001, 537-546 (= Festschrift für Lajos Fekete, hrsg. von A. Róna-Tas. Budapest) (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 217-232).
 • Türkische Muslime in Südosteuropa. Das Beispiel der Muslime Bulgariens. - In: Raumstrukturen und Grenzen in Südosteuropa, hrsg. von Cay Lineau. München, 2001, S. 231-243 (= Südosteuropa-Jahrbuch, Bd. 32) (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 485-500).
 • Quelques remarques sur l’étude du Mefküre Mollova „La véracité graphique turke du Codex Cumanicus, prouvée par les turkismes en bulgare“. - Linguistique balkanique, 41, 3, 2001, 223-238.
 • Kumans in Bulgarian History (Eleventh-Fourteenth Centuries). - In: The Turks, Vol. 1: Early Ages, Part 9: Turks in East Europe. Ankara, 2002, pp. 680-689.
 • Zu den Identitäten, Identitätswandlungen und Identitätsproblemen bei den Muslimen in Bulgarien. - In: Religion und Kulturen in Südosteuropa. Nebeneinander und Miteinander von Muslimen und Christen. Berlin, 2003, S. 53-59 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 501-512).
 • За куманския етноним и неговата интерпретация. - В: Турция, Балканите, Европа: История и култура. Изследвания в чест на професор Дженгиз Хаков. София, 2003, с. 405-421 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, с. 287-309).
 • Codex Cumanicus. История изучения. - В: Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. Х. Сб., Ред.-сост. А. И. Айбабин, В. Н. Зинько. Симферополь, 2003, с. 481-505.
 • Евразийският свят до появата на тюрките. - Историческо бъдеще, 2003, № 1-2, 3-45; 2004, № 1-2, 3-46 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, 33-190).
 • Между Иран, Туран и Древния Изток в търсене на българския етногенезис. - В: Civitas Divino-Humana. In Honorem Annorum LX Georgii Bakalov (В чест на професор Георги Бакалов). София, 2004, с. 485-499.
 • Бележки относно корелацията между хуни и х[с]иунг-ну (Към историографията на въпроса). - В: 50 години специалност тюркология в Софийския университет „Свети Климент Охридски”. Юбилеен сборник. София, 2004, с. 269-287 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, с. 459-482).
 • Куманите в българската история. - Исторически преглед, 2005, № 5-6, 3-25 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, с. 341-378).
 • Einiges zur Entwicklung der politischen Kultur in Bulgarien. - In: Politische Kultur in Südosteuropa. Identitäten, Loyalitäten, Solidaritäten. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2006. S. 195-214 [= Schriftenreihe der Kommission für südosteuropäische Geschichte, hrsg. von Alois Mosser, Bd. 3] (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 525-553).
 • Към ранната история на ДПС. Опит за фактографичен очерк. - В: Историята – професия и съдба. В чест на член-кореспондент д.ист.н. Георги Марков. София: Тангра – ТанНакРа, 2008, с. 631-660 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 573-618).
 • Държава и църква в българската история. - В: Пътят на България: Църква – държава – общество / Bulgarien auf dem Weg: Kirche – Staat – Gesellschaft. Варна–Виена / Varna–Wien, 2008, с. 115-129.
 • Staat und Kirche in der bulgarischen Geschichte. - In: Пътят на България: Църква – държава – общество / Bulgarien auf dem Weg: Kirche – Staat – Gesellschaft. Варна–Виена / Varna–Wien, 2008, S. 131-146 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 553-572).
 • Rroma. Трансформация и резистентност на едно надрегионално малцинство. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009, с. 296-314 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 633-668).
 • Към въпроса за периодизацията на българската история. Опит за един културно-политически подход. - В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Димитър Игнатовски. В. Търново: изд. Фабер, 2011, с. 137-153.
 • Die russische Historiographie über die Kočevniki – ein Beitrag zur Ideengeschichte des späten Zarenreichs. - Bulgarian Historical Review, 40, 2010, N° 3-4, 167-192 (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 1, S. 372-420). Вж. също Т У К.
 • Турците. - В: История на България, т. ІХ. История на България, 1918-1944 г. Дял ІІІ. Българският национален въпрос - общности и организации. Гл. ІV. Малцинствени етнически и религиозни общности в България. § 1. София: Тангра-ТанНакРа, 2011 [2012], с. 545-555.
 • Българите мохамедани (“помаците“). - В: История на България, т. ІХ. История на България, 1918-1944 г. Дял ІІІ. Българският национален въпрос - общности и организации. Гл. ІV. Малцинствени етнически и религиозни общности в България. § 4. София: Тангра-ТанНакРа, 2011 [2012], с. 555-564.
 • Щрихи към ранната история на хсиунг-ну (Outline to the Early History of the Xiung-nu). - В: Сб. Тюркологията - настояще и бъдеще. 60 години специалност тюркология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, с. 65-72.
 • Die Affäre "Archon" der bulgarischen orthodoxen Kirche. Verloren im Übergang oder ein Emanzipationsversuch? - In: Klerus und Nation in Südosteuropa vom 19. bis zum 21. Jahrhundert. Alexandar Jakir u. Marko Trogrlić (Hrsg.). Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014, S. 215-239. (= Pro-Oriente, Schriftenreihe der Kommission für südosteuropäische Geschichte, Bd. 6). ISSN 1437-367X; ISBN 978-3-631-62876-8 (Print); E-ISBN 978-3-653-04006-7 (E-Book); DOI 10.3726/978-3-653-04006-7.
 • Хърцоите на Хърс. Проблеми на етимологизацията и митологизацията в хуманитаристиката. - В: Средновековният човек и неговият свят / Medieval Man and His World. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов / Studies in honor of the 70th anniversary of Prof. Dr. Dr. habil. Kazimir Popkonstantinov. Съставител Росина Костова. В. Търново: Издателство „Фабер“, 2014, с. 197-209. (ISBN 978-619-00-0108-9).
 • Models of state policy in regulating minority problems. A Bulgarian approach. - In: International Journal for Religious Freedom, Vol. 7, Issue 1/2, 2014, pp. 175-186.
 • Половцы - Кумани - Кипчаки. Разные названия одного этнического субъекта. - In: Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honor of Peter B. Golden. Edited by István Zimonyi and Osman Karatay. Harrassowitz Verlag: Wiesbaden, 2016, pp. 393-406 (= Turcologica, Herausgegeben von Lars Johanson, Band 104). ISSN 0177-4743, ISBN 978-3-447-10534-7.
 • Турски „приноси“ към българската история. – В: Българи и турци. София, 2016, с. 236-241. (Тангра ТанНакРа ИК, Център за изследвания по история на българите, ISBN 978-954-378-141-6).
 • "Архонтската афера" на Българската православна църква. Изгубена в прехода или опит за еманципация? - В: Мултикултурният човек. Сборник в чест на отец Петър Гарена. София: ИК "Гутенберг", 2016, т. 2, с. 438-467
 • Das enge Bang zwischen Kirche und Staat in Bulgarien. – Religion und Gesellschaft in Ost und West, 45 Jahrgang (Zürich) 9/2017, 17-19 [ISSN 2253-2465]
 • За ранното проникване на исляма в Югоизточна Европа. – В: Историкът – изследовател и популяризатор. Сборник в чест на 70-годишнината на академик Георги Марков. София: Издателство „Захарий Стоянов“, 2017, с. 38-69.
 • Два опита за "ревизия" на балканската история. - В: Родопа планина - земя на богове, хора и храмове. Сборник с доклади от Трета национална научна конференция с научен ръководител проф. Мария Шнитер (Велинград, 12-13 октомври 2016). София, 2019, с. 283-294.
 • Als Petrus zum Felsen wurde. Das Erwachen der bulgarischen Nation. - In: Attraktionen und Irritationen. Europa und sein Südosten im langen 19. Jahrhundert. Harald Heppner (Hrsg.). Berlin: Peter Lang, 2019, S. 39-51 (= Neue Forschungen zur ostmittel- und südosteuropäischen Geschichte, Bd. 10).
 • The Cuman Studies as a Scientific Discipline. - In: CHRONICA. Annual of the Institute of History. University of Szeged. Vol. 18, 2018 [2019], pp. 254-261.
 • When Urania Embraces Cleio. Nonchalantly about History or Eine Einführung in die Streichholzforschung. - Bulgarian Historical Review, 46, 3-4, 2018 [2019], 39-74.
 • Ислямът при държавите-наследници на Османската империя в контекста на национално-малцинствени проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел. 1. Южните Балкани – Гърция. - B: Национална сигурност, бр. 2, 2019, c. 12-25.
 • Ислямът при държавите-наследници на Османската империя в контекста на национално-малцинствени проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел. 2. Източните Балкани - България. - B: Национална сигурност, бр. 3, 2020, c. 19-33.
 • Ислямът при държавите-наследници на Османската империя в контекста на национално-малцинствени проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел. 3. Западните Балкани - Босна (1). - B: Национална сигурност, бр. 4, 2020, c. 24-32.
 • Ислямът при държавите-наследници на Османската империя в контекста на национално-малцинствени проблеми и аспектите на сигурността. Пътят на Гърция, България и Босна в търсенето на подходящ модел. 3. Западните Балкани - Босна (2). - B: Национална сигурност, бр. 5, 2020, c. 24-32.
 • Целувката на Клио. - В: От Залмоксис до Кетцалкоатл. Изследвания в чест на 65-годишнина на доц. д-р Стефан Йорданов. Издателство „ИТИ“ Велико Търново, 2020 [2021], 1078 стр. (= Leviathan. Studiorum socii et potestatis scripta. Проучвания върху социалната, потестарно-политическата, юридическата и историческата етнология, ІІІ. (Leviathan: SSPS, III), с. 125-130.

Научни информации, отзиви, рецензии (Подбор)

 • Нов принос към ислямската дипломатика (L. FEKETE. Einführung in die persische Paläographie. 101 persische Dkumente. Aus dem Nachlaß des Verfassers herausgegeben von Georg Hazai. Akadémiai Kiadó: Budapest 1977, 594 S.). - Помощни исторически дисциплини, 3, 1981, 303-306.
 • Международен конгрес за азиатски и североафрикански проучвания. - Исторически преглед, 1987, № 1, 106-109.
 • П. ДОБРЕВ. Стопанската култура на прабългарите. София, 1986. - Исто­рически преглед, 1987, № 2, 102-105.
 • Международна научна конференция по проблемите на османското наследство в Югоизточна Европа. - Исторически преглед, 1988, № 4, 108-110.
 • W. POHL. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n. Chr. Verlag C. H. Beck: München 1988, 529 S. - Исторически преглед, 1991, № 7, 95-99.
 • За куманите в Източна Европа: С. А. ПЛЕТНЕВА. Половцы. Москва 1990, 208 с. - Исторически преглед, 1992, № 1-2, 182-190.
 • Историята на Източна Европа в немскоезичния свят [E. OBERLÄNDER (Hrsg.). Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1945-1990. Franz Steiner Verlag: Stuttgart 1992, 350 S. (= Quellen und Studien zur Geschichte der östlichen Europa, Bd. 35)]. - Исторически преглед, 1992, № 6, 105-107. Вж. Т У К.
 • Tempora incognita de populi indefiniti (А. СТАМАТОВ. Tempora incognita на ранната българска история. София, 1977, 143 с., 9 приложения). - Историческо бъдеще, 1998, № 2, 195-211.
 • Die Albaner in der Republik Makedonien: Fakten, Analysen, Meinungen zur interethnischen Koexistenz. Hrsg. von Thede Kahl, Izer Maksuti, Albert Ramaj. Wien – Münster: LIT Verlag Berlin, 2006, 296 S. (= Wiener Osteuropa Studien, hrsg. vom Ö sterreichischen Ost- und Südosteuropa Institut, Bd. 23). - Bulgarian Historical Review, 2008, № 1-2, 218-224.
 • L’Asie centrale dans le passé et aujourd’hui (Zentralasien. 13. bis 20. Jahrhundert. Geschichte und Gesellschaft. [Asia Centrale. 13éme jusque 20éme siècles. Histoire et société]. Hrsg. von Bert Fragner und Andreas Kappeler. Verein für Geschichte und Sozialkunde & Promedia Verlag. Wien 2006, 227 S. (= Edition Weltregionen, Bd. 13). - Bulgarian Historical Review, 2009, N° 1-2, 202-217. Вж. Т У К.
 • Rediscovering the Forerunners: Laios Thallóczy – der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft (Discovering of the past of Bosnia and Herzegovina and the Contemporary Historical Sciences). Hrsg. Dževad Juzbašić, Imre Ress. In Zusammenarbeit mit Andreas Gottsmann. Sarajevo – Budapest, 2010, 262 S. – Bulgarian Historical Review, 2011, No. 1-2, 225-230.
 • A Person of the Caucasian Nationality. – С. И. Муртузалиев. Проблемы идентичности „кавказцев” и „россиян” (S. I. Murtuzaliev. Problems of the Identity of “the Caucasians” and “the Russians”. Махачкала: „Формат”, 2010, 183 с.). – Bulgarian Historical Review, 2011, No. 3-4, 208-213.
 • Нов поглед към миналото на евразийските степни народи [Элита в истории древних и средневековых народов Евразии. Отв. ред. П.К. Дашковский. Барнаул 2015, 330 с.]. - Историческо бъдеще, 2016, № 1-2, 247-252.
 • А.К. КУШКУМБАЕВ. Генеалогия (шежире) кара-кыпчаков как исторический источник. - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, Cilt 5, Sayı 12, Özel Sayı (Kıpçak Özel Sayısı), Ankara 2017, 115-116

Доклади от научни форуми (Подбор)

 • Die Muslime am Balkan als eine überregionale Minderheit. Probleme der Identifizierung. Vortrag, gehalten am 19. Mai 2004 im Institut für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien vor der Berufungskommission zur Besetzung der Planstelle eines Universitätsprofessors für südosteuropäische Geschichte (Nf. Prof. M. D. Peyfuss). Вж. текста Т У К.
 • Der Codex Cumanicus in der Forschungsgeschichte. - In: Il codice Cumanico e il suo mondo. Colloquio internazionale (Venezia, 6-7 dicembre 2002). Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, pp. 3-44.
 • Бали Ефенди и неговото време. - Път, 9, 2008, 18-23 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 295-306) [доклад, изнесен на Научна конференция „Бали ефенди Софийски”. Организирана от СУ „Св. Кл. Охридски”, Катедра по арабистика и семитология, Катедра по тюркология и алтаистика, Главно мюфтийство, Висш ислямски институт и Фондация за приятелство и братство „Ахмед Давудоглу”. Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, 27-28 май 2006]. Вж. също Т У К.
 • Die Minderheiten in Bulgarien aus historischer Sicht und in der Gegenwart. - In: Der Transformationsprozess in Bulgaria und der Weg in die EU, Hrsg. von P. Bachmayer, A. Schwarcz, A. Tcholakova. Wien, 2006, 283 S. (= Miscellanea Bulgarica, 18), S. 69-77. (Tagung "Bulgarien auf dem Weg in die EU. Fortschritte und Rückschläge". 10-11. Mai 2001, Wien).
 • Gegenwärtige Transformationsprozesse bei den Minderheiten in Bulgarien. - In: Der Transformationsprozess in Bulgaria und der Weg in die EU, Hrsg. von P. Bachmayer, A. Schwarcz, A. Tcholakova. Wien, 2006, 283 S. (= Miscellanea Bulgarica, 18), S. 85-99. (Tagung "Der Umbruch 1989 und der Transformationsprozess in Bulgarien". Wien, 10.-11. Oktober 2002).
 • Die Minderheiten in Bulgarien – Einblick in die gegenwärtige Lage. - In: Internationale wissenschaftliche Konferenz „1989-2009. Bulgarien – 20 Jahre danach“, Wien, 15.-17. April, 2009.
 • Zur Frühgeschichte der BRF – Minderheiteneliten im Wechsel. - In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference. Budapest, May 14-15 2009. Papers. Editors Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia–Budapest, 2010, S. 290-296, 297-298 (Res.) [= Series Помощни исторически дисциплини / Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VI] (auch in: Valeristica Polyhistorica, 2011, Bd. 2, S. 619-632).
 • Драконы и ельбиры в куманско-кипчакском мире. Вариации по теме структурирование жилого пространства. – В: Сборник материалов международной научной конференции „Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники (Еуразия Қыпшақтары: тарих, тiл және жазба ескерткiштерi / The Kipchaks of Eurasia: History, Language and Written Records)“, посвященной 1100 летию Кимекского государства в рамках Дней тюркской письменности и культуры. Астана, 2013, с. 37-47.
 • Европейские кипчаки (куманы, половцы) в библейских родословных. - В: Материалы республиканской научно-пракнической конференции "Народ в потоке истории", посвященной 110-летию академика А. Х. Маргулана. Павлодар, 2014, с. 208-214.
 • Remembering the Changes in 1989 – a General Approach. – In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe: 17th–21st Centuries: Hungarian and Bulgarian Approaches. Editors: Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia-Budapest 2015, pp. 345-353 (= Auxiliary Historical Disciplines, Vol. VIII) (ISBN 978-954-2903-20-8, ISBN 978-963-416-009-0, ISSN 0205-2504). [Papers from the scholarly conference, Budapest, 12-15 May 2014].
 • Непреходната актуалност на Петър Мутафчиев. - В: Историкът като изследовател, гражданин и човек. Сборник с материали от конференция, посветена на 130-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на професор Петър Мутафчиев (1883-1943) [София: НБУ, 17-18 май 2013]. София: Нов български университет, 2016, с. 85-92, 343-344.
 • Унгарски жалони в тюркологията. - В: Унгаристични четения 2017. София, 18 октомври 2017 г.
 • Дьорд Хазай в ранните години на българската университетска тюркология. - В: Тюркологията днес - предизвикателства и перспективи. София, 10-11 ноември 2017 г.
 • Когато Урания прегърне Клио. Лежерно за историята или Eine Einführung in die Streichholzforschung. - В: Историческата наука пред съвременните предизвикателства. София, 05 декември 2017 г.
 • Bürgerprotest und neue Aufbrüche - Bulgarien. - In: "Europa - wohin? Herausforderungen für Kirche und Gesellschaft", Diplomatische Akademie Wien, 14.-16. März 2018.
 • Bulgaren und Türken durch die Jahrhunderte. Probleme der ethno-kulturellen Wechselbeziehungen. - In: Mainzer Kolloquien zur Turkologie und Orientalistik (Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut für Slavistik, Turkologie und zirkumbaltische Studien, Abteilung Turkologie, 3. Juli 2018)
 • О происхождении кимаков – короткие заметки. – В: Сборник материалов международной научно-практической конференции „Историческое наследие Прииртышья: Кимакский каганат и Казахское ханство“, приуроченной к 30-летию Независимости Республики Казахстан (Павлодарский педагогический университет, 25-26 ноября 2021 г.). Павлодар, 2021, с. 44-47.

Други (Подбор)

Издания на извори

 • Завръщане към началата (Един документ на Махмуд ІІ от 1241 г.х. [1826 г.] в секционната библиотека по „История” към Хумболтовия университет в Берлин). - В: Интердисциплинарни диалози на историята. Сборник в чест на ст. н. с. ІІ ст. д-р Антоанета Тодорова-Запрянова. София, 2009, с. 328–345 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 233-250).

Преводи

 • Ферман на султан Махмуд ІІ от 1826 г. - В: Eine Urkunde Maḥmūd’s II. aus dem Jahr 1241/1826 in der Sektionsbibliothek ‘Geschichte’ an der Humboldt-Universität zu Berlin. - In: Festgabe an Josef Matuz: Osmanistik - Turkologie - Diplomatik. Herausgegeben von Christa Fragner und Klaus Schwarz, mit einem Vorwort von Bert G. Fragner. Klaus Schwarz Verlag: Berlin 1992, S. 261-273 (= Islamkundliche Untersuchungen, Bd. 150). Също в български превод в: Завръщане към началата (Един документ на Махмуд ІІ от 1241 г.х. [1826 г.] в секционната библиотека по „История” към Хумболтовия университет в Берлин). - В: Интердисциплинарни диалози на историята. Сборник в чест на ст. н. с. ІІ ст. д-р Антоанета Тодорова-Запрянова. София, 2009, с. 328–345 (също във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 2, с. 233-250).

Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания

 • Началото под знака на Лъва. - Във: Valeristica Polyhistorica, 2011, т. 1, с. 507-517 [продължението на „Още за писмените знаци върху пръстена от с. Хотница” (1987), обнародвано в началото на 1990-те години във в. Феномен(и)].
 • Българският етноним в светлината на една еволюционна теория. - Ави-Тохол, 1997, № 7, 20-32; № 8, 52-56.
 • Kumanen und Kumanologie. Identifikationsprobleme. Сказка, изнесена на 26 май 2004 г. в рамките на „Lectorium Bulgaricum“, организиран от Българския изследователски институт в Австрия, Сдружението „Приятели на Дом Витгенщайн” и Българското културно дружество във Виена „Кирил и Методий”.
 • Кумани и куманология – идентификационни проблеми. - Българска орда. Известия. София, год. ХІІІ, кн. 1 (69), 2007, 30-36.
 • Може ли общ балкански учебник по история? - Българи: Списание за нацията, бр. 2 (7), март-април 2008, с. 29-30.
 • За европейското и неевропейското в българското културно пространство. - В: Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности. София: Университетско издателство „Стопанство”, 2008, с. 33-40.
 • Религията дава отговори там, където разумът отказва. Проф. Валери Стоянов - историкът, който иска да изживеем едно ново Просвещение. Интервю на Евелина Величкова. - Във: в-к Марица, год. ХVІІ, бр. 100 (5553), 26.04.2008, с. 25-26
 • Minderheiten in Bulgarien in der Vergangenheit und Gegenwart. Лекция пред група университетски и гимназиални преподаватели, намиращи се на посещение в България, организирана от Института по политология на Universität Klagenfurt, (София, 1 септември 2009, СУ „Св. Климент Охридски”, зала 1). Вж. Т У К.
 • Die Orthodoxie im öffentlichen Raum Südosteuropas nach der Wende 1989. - In: Internationaler Tagung Sakralisierung des öffentlichen Raums in Südosteuropa nach der Wende 1989. Graz, 16.-18.09.2010 (Statement vor dem öffentlichen Podium, 17.09.2010).