UKI

Обучение

Докторантури, подготвени в Секция ПИНИ

В Секция ПИНИ се провежда обучение на специализанти и докторанти по научната специалност с шифър № 05.03.21 "Документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и изворознание)". Секцията има опит в подготовката на български и чуждестранни докторанти и специализанти от Германия, Китай, Япония и др. Нейният хабилитиран състав е провеждал и провежда лекционни курсове и упражнения както в Центъра за обучение на БАН, така също в различни висши училища като Софийския университет "Св. Климент Охридски", Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Виенския университет, Пекинския университет и др. Сътрудници на секцията са специализирали в Германия, Австрия, Унгария, Русия, Турция, Китай и пр.

web decoration

Анелия Красимирова Кесарева

Тема:
„Пенсионните досиета като исторически извор на генеалогична информация за българските опълченци (по примера на Габровски регион)“
Зачислена на 4 януари 2022 г. с научен ръководител проф. д-р Йорданка Гешева. Редовен докторант. Срок на обучение 3 години до 4 януари 2025 г.

Борис Борисов Станимиров

Тема:
„Габровски родословия (XVIII-XX век). Генеалогични проучвания“
Зачислен на 4 февруари 2020 г. с научен консултант проф. д-р Йорданка Гешева. Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Срок на обучение 3 години до 04 февруари 2023 г.

Десислава Велинова Костадинова

Тема:
„Развитие на помощните исторически науки в България след Втората световна война. Историографски и библиометричен анализ“
Зачислена през януари 2014 г. с научен ръководител проф. д.и.н. Валери Стоянов. Редовен докторант. Отчислена през 2017 г. с право на защита. Защитила на 05.06.2019 г. Рецензии и становища на научното жури са поместени на сайта на Института.

Росен Любомиров Иванов

Тема:
„История на музейното дело в Югозападна България през 30-те – 90-те години на ХХ век“
Зачислен на 2 май 2013 г. с научен консултант доц. д-р. Пенка Пейковска. Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Отчислен през декември 2017 г. с право на защита.

Чавдар Венелинов Ветов

Тема:
“Фотодокументите (XIX средата на XXв.) като исторически извори и тяхното съхранение в архивните институции“
Зачислен на 01.02.2012 г. с научен ръководител доц. д-р Манчо Веков. Редовен докторант. Защитил на 03.04.2015 г.

Тиен Дзиендзюн (Китай)

Тема:
„Род и родово съзнание у българи и китайци в ново и най-ново време“.
Зачислен с протокол № 11 / 05.10.2010 г. Научен консултант доц. д-р Антоанета Запрянова. Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Защитил през септември 2012 г.

Таня-Йоана Георгиева Минкова

Тема:
„Българското въздухоплаване (1912-1944 г.). Исторически и извороведски аспекти на управлението на човешките ресурси“.
Зачислена на 26.01.2010 г. с научни консултанти ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова и ст.н.с. ІІ ст. д-р Василка Танкова. Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Защитила на 26.04.2016 г.

Дитер Шайдиг (Германия)

Тема:
„Сепулкралната история като компонент на социокултурната история. Извороведски проблеми (по емпиричен материал от новата история на Мекленбург)“.
Зачислен на 1 юли 2009 г. с научен консултант ст.н.с. І ст. д.и.н. Валери Стоянов. Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Защитил през октомври 2010 г.

Андреас Балнус (Германия)

Тема:
„Градските картинни изображения. Извороведски и археографски проблеми (по емпиричен материал от Мекленбург - ХVІ-ХVІІІ век)“.
Зачислен на 1 юли 2009 г. с научен консултант ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. (Езиков научен консултант: ст.н.с. І ст. д.и.н. Валери Стоянов). Докторант на самостоятелна подготовка към секцията. Защитил през октомври 2010 г.

Томоки Ватанабе (Япония)

Тема:
„Нетрадиционни исторически извори за културната политика през 80-те години на ХХ век (с примери от България и Унгария)“.
Зачислен на 18 декември 2007 г. с научен консултант ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. Докторант на свободна подготовка към секцията.

Мария Забунова

Тема:
„Националната идентичност на бесарабските българи – генеалогични аспекти“.
зачислена на 20 ноември 2007 г. 6-месечна специализация по линия на Центъра за обучение при БАН с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова.

Марина Христова

Тема:
“Социално-антропологичен поглед върху рода в условията на преход през втората половина на ХХ в.”
Зачислена на 1 февруари 2006 г. с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. Антоанета Запрянова.

Екатерина Гержик (Украйна)

Тема:
“Родове и родова памет у българите в Бесарабия, Болградски район, с. Вайсал, Република Украйна”.
Зачислена на 20 юни 2002 г. с решение на МОН, заповед № 1217-56/10.06.2002 с научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова. Поради неявяване на изпит по език и неизпълнение на личната програма е отчислена от НС при ИИ на 27 септември 2005 г.

Милена Любенова

Тема:
“Устни извори за фолклора. Проблеми на събирането и архивирането”.
зачислена на 1 април 2002 г. с научни ръководители ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Запрянова и ст. н. с. ІІ ст. д-р Албена Георгиева от Института по фолклор. Защитила на 1 юни 2006 г. пред СНС по нова и най-нова история. Докторантурата е за нуждите на Института по фолклор - БАН.