CV

Curriculum Vitae

Десислава Костадинова

Специалист, д-р

17.04.1980, Елин Пелин
E-mail: denis99(at)abv(dot)bg

Научни интереси

 1. Архиви;
 2. Археография;
 3. Изворознание;
 4. Историографски проблеми.

Академична кариера

Образование

2019 – защитена образователна и научна степен „доктор” на тема: „Развитие на помощните исторически науки в България след Втората световна война. Историографски и библиометричен анализ” с научен ръководител проф. д.ист.н. Валери Стоянов.

2014–2017 – докторант към Институт за Исторически Изследвания (ИИстИ) към БАН, Секция „Помощни исторически науки и информатика”.

2003–2005 – магистърска степен – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност История, катедра „Документалистика и архивистика”.

1998–2003 – бакалавърска степен – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, специалност История.

Назначения

2021 – Историк към Институт за исторически изследвания (ИИстИ) – БАН

2017 – Архив и връзки с обществеността в Институт по механика (ИМех) (продължава)

2014-2017 – Докторантура държавна поръчка към Института за исторически изследвания (ИИстИ) – БАН

2008-2014 – Представител на стартиращи предприятия от Европейски съюз и тяхното презентиране

2007-2008 – Агенция дипломатически имоти в страната – Министерство на външните работи

2006-2007 – Специалист в Министерство на труда и социалната политика – „Агенция за социално подпомагане”

Научна степен и академична длъжност

2019 - Доктор (PhD)

2021 - Специалист-Историк – Институт за исторически изследвания при БАН

Академична квалификация

Участие в научни съвети и сдружения

Участие в редколегии и издателски съвети

Научни проекти

Експертна и приложна дейност

Езици; Награди

ползва – английски и руски

Подбрана библиография

Монографии

Авторски трудове

  Издадени сборници

   Студии и статии

   • Книга за петима горещи родолюбци на Добруджа. – В: Родознание/Genealogi, бр.1-2, 2014, с. 212-214
   • Дядо Георги Йорданов – отблизо. – В: Родознание/Genealogi, бр.1-2, 2014, с. 214-221
   • Научна конференция за академик Константин Иречек. – В: Българистика/Bulgarica, 2014, бр. 29, с. 76-78
   • Проф. Александър Цанков и Кимон Георгиев – от близки приятели до непримирими врагове. – В: Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик. Пазарджик, 2014, т. V, с. 76-94
   • Проф. Александър Цанков и Балканската война 1912-1913 г. – В: Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно. Сборник с доклади от национална научна конференция. Велинград, 2014, с. 64-79
   • Въпросът за лидерството на Народнолибералната партия след убийството на Стефан Стамболов. – В: Дриновски сборник, Харков-София, 2015, т. VIII, с. 238-242
   • Вопросы болгаро–венгерских отношений в личном архиве Стефана Стамболова. – (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Sofia–Budapest, 2015, с. 100 - 123
   • Освобождението на Пазарджик 1877-1878. Документи. Спомени. Проучвания. – В: Българистика/Bulgarica, 2015, бр. 30, с. 94-96
   • Генеалогия и историческа география в България. – В: Родознание/Genealogi, бр.1-2, 2016, с. 119-147
   • Палеографски проучвания на извори за родната ни история от български и руски учени през XVIII- XIX век. Историографски преглед. – В: Известия на Регионален исторически музей Разград. Разград, 2017, т. 2, с. 551-581
   • Куманов, М., Костадинова, Д. „Инфраструктура на Балканския полуостров през ХІХ век и нейното отражение върху съдбата на българския народ” В: „ДРИНОВСКИ СБОРНИК” т. XIV, София-Харкoв, 2021, с. 8-21. Издателство на Българската академия на науките „Проф. Марин Дринов”, 2021 (Българска академия на науките, Институт за исторически изследвания, Институт за балканистика с Център по тракология, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Харкивски национален университет „В. Н. Каразин”, Център по българистика и балкански изследвания „Марин Дринов”, Исторически факултет Катедра нова и най-нова история) Издава се с финансова подкрепа на Българската академия на науките. ISSN 2218-0567
   • Една неизвестна публикация за отпразнуването на 15-годишнината на Априлското въстание в гр. Панагюрище. – В: „ПАНАГЮРСКИ ЛЕТОПИСИ”, кн. 9, ИК „Оборище” ЕООД: Исторически музей – Панагюрище, с. 111-117. ISSN 1312-4803
   • Димитър Страшимиров като историк на Априлското въстание от 1876 година. – Сборник с доклади и съобщения от Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти” / ред. П. Митев, П. Божинов. – ИК „Оборище”: Панагюрище, 2022, с. 305-312. ISBN 978-954-682-081-5
   • Дарствени надписи на автореферати и отпечатъци в колекцията от малки печатни форми, съхранявана в личната семейна библиотека на Милен и Александра Куманови / Под науч. и библиогр. ред. на А. Куманова. // LICHT, MEHR LICHT! В памет на професор Милен Куманов : юбил. сб. по случай 80-год. от рожд. на учения = LICHT, MEHR LICHT! In memory of Professor Milen Kumanov : Festschrift on the occasion of his 80th anniversary / Александра Куманова ... [и др.] ; предг. и диалог – дейксис: Александра Куманова, Николай Василев ; ил. Константина Константинова ; рец. Васил Гюзелев ... [и др.]. – София, 2022. – ISBN 978-619-185-558-2 ; Е ISBN 978-619-185-559-9. – с. 1244-1268

   Научни информации, отзиви, рецензии

   • Academician Yatshko Ivanov One of the Doyens of the Bulgarian Science (Academician Yatshko Ivanov at 85 years old) Dessislava Kostadinova, Vasil Kavardjikov. In: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2017, vol. 47, Issue 4, pp. 93-94. Print ISSN: 0861-6663, Online ISSN: 1314-8710

   Доклади от научни форуми

   • Юбилейната научна конференция на Славянското дружество в София на 9 октомври 2014 г. Доклад на тема: „Видни руски участници в славянския събор в София през 1910 г.”
   • Юбилейната научна конференция на Славянското дружество в София на 9 октомври 2014 г. Доклад на тема: „Несбъднатата мечта на стария генерал (Генерал Н. Г. Столетов – гост на Славянския събор в София през 1910 г.).”
   • Национална конференция в гр. Търговище, 9-10 октомври 2014 г., под надслов: „Панаири, пазари, тържища в българските земи”. Доклад на тема: „Тържищата в Пазарджишко от епохата на Възраждането до Балканската война 1912-1913 година.”
   • Национална научна конференция по генеалогия на тема „Генеалогия – за нас, за обществото”, София, 20 ноември 2014 г. Доклад на тема: „Дядо Георги Йорданов Легендата и неговият род.”
   • Научна конференция в с. Медвен, Сливенска област, 2 септември 2014 г., под нодслов: „125 години от смъртта на Захари Стоянов”. Доклад на тема: „Захарий Стоянов през погледа на един македонски българин (Д-р Никола Генадиев за Захарий Стоянов).”
   • Национална научна конференция, посветена на 140 годишнината от Старозагорското въстание 1875 г., град Стара Загора, 16-17 септември 2015 г. Доклад на тема: „Личният архив на Стефан Стамболов като извор за Старозагорското въстание.”
   • Национална научна конференция по генеалогия на тема „Генеалогия – за нас, за обществото 2”, София, 19 ноември 2015 г. Доклад на тема: „Генеалогия и историческа география в България.”
   • Old Topics - New Approaches: Rediscovering the Sources, 21 May 2015. Доклад на тема: „Вопросы болгаро–венгерских отношений в личном архиве Стефана Стамболова.”
   • Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ”, Панагюрище, 14-15 април 2016 г. Доклад на тема: „Още за мисията на хаджи Иванчо Пенчович в Пловдивско и Пазарджишко след потушаването на Априлското въстание от 1876 г.”.
   • Конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти”, проведена на 12-13 май 2021 г. в гр. Панагюрище, Съвместно с Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Доклад на тема: „Димитър Страшимиров – изследовател на Априлското въстание.”
   • Міжнародного круглого столу „ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ У „ДОВГОМУ ХІХ СТОЛІТТІ””, Організованого у межах реалізації проєкту Жан Моне модуль „Інфраструктура, яка об’єднала Європу: історія, сучасний стан та погляд у майбутнє” 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. 18 червня 2021 року / 18 юни 2021 г. (виртуално чрез платформа Zoom). Доклад на тема: „Инфраструктурата на Балканите през XIX век и нейното отражение върху съдбата на българския народ.”
   • Конференция „70 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ АРХИВИ – ПАМЕТ, СВЪРЗАНОСТ, ВЪЗМОЖНОСТИ”, 8-9 октомври 2021 г. в гр. София. Доклад на тема: „Личното досие на проф. Александър Цанков, като извор за неговата преподавателска дейност.”

   Други

   Участие в колективни издания

   • Априлско въстание 1876 година. Кратка историческа енциклопедия / Атанас П. Шопов; Десислава Костадинова. – В. Търново: Издателство „Фабер”, 2021 (2022), 616 с. ISBN 978-619-00-1408-9

   Издания на извори

    Преводи

     Интервюта, публични сказки, статии в популярни издания